Τετάρτη, 22 Μαΐου 2013

Εως 100 δόσεις η εξόφληση ληξιπρόθεσμων οφειλών

Τη δυνατότητα εξόφλησης των ληξιπρόθεσμων οφειλών τους έως 31-12-2012 σε έως και 48 δόσεις έχουν οι οφειλέτες, σύμφωνα με την εγκύκλιο του γενικού γραμματέα εσόδων Χάρη Θεχάρη που δόθηκε στη δημοσιότητα.
Οι δόσεις μπορούν να φθάσουν και τις 100 σε περιπτώσεις οφειλετών που έχουν οικονομική αδυναμία να ανταποκριθούν στις 48 δόσεις
Στην εγκύκλιο διευκρινίζονται οι όροι και οι προϋποθέσεις για την υπαγωγή στη ρύθμιση. Συγκεκριμένα για τους οφειλέτες με οικονομική αδυναμία να ανταποκριθούν στην εξόφληση των οφειλών τους σε έως και 48 δόσεις ισχύουν τα ακόλουθα:
- Θα πρέπει να είναι φυσικά πρόσωπα, μη επιτηδευματίες. Ειδικότερα στη ρύθμιση αυτή υπάγονται μόνο οφειλές που δεν προέρχονται από επαγγελματική δραστηριότητα ή προέρχονται από επαγγελματική δραστηριότητα η οποία έχει διακοπεί.
- Ο μέγιστος αριθμός δόσεων δεν μπορεί να είναι μεγαλύτερος των εκατό (100), με καταληκτική ημερομηνία υπαγωγής την 31.12.2013.
- το ελάχιστο ποσό μηνιαίας δόσης ορίζεται ως ποσοστό επί του συνολικού μηνιαίου καθαρού εισοδήματος ως εξής: 5% για δηλούμενο μηνιαίο εισόδημα μέχρι πεντακόσια ευρώ και πάντως όχι κάτω των δέκα πέντε ευρώ, 6%, επί του συνολικού δηλουμένου εισοδήματος, για δηλούμενο μηνιαίο εισόδημα άνω των πεντακοσίων ευρώ και μέχρι χίλια ευρώ, 7%, επί του συνολικού δηλουμένου εισοδήματος, για δηλούμενο μηνιαίο εισόδημα άνω των χιλίων ευρώ και μέχρι χίλια πεντακόσια ευρώ, 10%, επί του συνολικού δηλουμένου εισοδήματος, για δηλούμενο μηνιαίο εισόδημα άνω των χιλίων πεντακοσίων ευρώ και μέχρι δύο χιλιάδες ευρώ, 20%, επί του συνολικού δηλουμένου εισοδήματος, για δηλούμενο μηνιαίο εισόδημα άνω των δύο χιλιάδων ευρώ και μέχρι τις πέντε χιλιάδες ευρώ και 30%, επί του συνολικού δηλουμένου εισοδήματος, για δηλούμενο μηνιαίο εισόδημα άνω των πέντε χιλιάδων ευρώ.

Για ποσά βασικής οφειλής άνω των πέντε χιλιάδων ευρώ για την υπαγωγή στην κατηγορία ρύθμισης έως και 100 δόσεις απαιτείται η έγκριση της αρμόδιας Δ.Ο.Υ. ή Τελωνείου όπου προσκομίζονται στοιχεία που αποδεικνύουν ότι οι οφειλέτες δεν δύνανται να αποπληρώσουν την οφειλή τους σε πρόγραμμα μηνιαίων δόσεων έως σαράντα οκτώ.

Σε ότι αφορά την υπαγωγή στη ρύθμιση εξόφλησης των οφειλών σε έως και 48 δόσεις ισχύουν τα ακόλουθα:
- Υπάγεται υποχρεωτικά το σύνολο των βεβαιωμένων και ληξιπρόθεσμων έως και την 31.12.2012 οφειλών που δεν έχουν τακτοποιηθεί κατά νόμιμο τρόπο με αναστολή πληρωμής ή διευκόλυνση ή άλλη νομοθετική ρύθμιση τμηματικής καταβολής ληξιπροθέσμων οφειλών.
- Δύνανται να υπαχθούν μετά από επιλογή του οφειλέτη :
α) βεβαιωμένες και ληξιπρόθεσμες έως και την 31.12.2012 οφειλές που τελούν σε διοικητική ή δικαστική αναστολή, β) βεβαιωμένες έως και την 31.12.2012 οφειλές με ημερομηνία καταβολής από 01.01.2013, γ) βεβαιωμένες και ληξιπρόθεσμες έως και την 31.12.2012 οφειλές που έχουν υπαχθεί σε ρύθμιση ή διευκόλυνση τμηματικής καταβολής ληξιπροθέσμων οφειλών, των οποίων οι όροι τηρούνται, εφόσον υφίστανται και άλλες ληξιπρόθεσμες έως και την ανωτέρω ημερομηνία μη ρυθμισμένες οφειλές οι οποίες υπάγονται υποχρεωτικά.
Στην περίπτωση υπαγωγής στην νέα ρύθμιση επέρχεται απώλεια των ανωτέρω διευκολύνσεων ή ρυθμίσεων τμηματικής καταβολής ληξιπροθέσμων χρεών, δ) βεβαιωμένες και ληξιπρόθεσμες έως και την 31.12.2012 οφειλές που έχουν υπαχθεί σε ρύθμιση ή διευκόλυνση τμηματικής καταβολής ληξιπροθέσμων οφειλών, των οποίων οι όροι τηρούνται, εφόσον επιλεγεί πρόγραμμα ρύθμισης με μικρότερο ή ίσο αριθμό δόσεων με το μεγαλύτερο αριθμό των δόσεων που απομένουν στην αρχική ρύθμιση και με την προϋπόθεση ότι ο ανώτατος αριθμός δόσεων δεν υπερβαίνει τις σαράντα οκτώ και δεν εκτείνεται πέραν της 30ης Ιουνίου 2017.

 Ποιοι εξαιρούνται και δεν υπάγονται στη ρύθμιση:
- οφειλέτες των οποίων οι οφειλές έχουν υπαχθεί σε νομοθετική ρύθμιση ληξιπροθέσμων χρεών ή διευκόλυνση τμηματικής καταβολής η οποία απωλέσθη με υπαιτιότητα του φορολογούμενου μετά την 26η Απριλίου 2013.
- οφειλέτες που έχουν καταδικαστεί ή έχει ασκηθεί κατ' αυτών ποινική δίωξη για φοροδιαφυγή. Αυτό θα δηλώνεται υπεύθυνα από τον οφειλέτη και θα ελέγχεται από την αρμόδια Δ.Ο.Υ. / Τελωνείο / Υπηρεσία σύμφωνα με τα στοιχεία που διαθέτει ή δειγματοληπτικά κατά την κρίση της.

Στην εγκύκλιο διευκρινίζεται ότι η ρύθμιση χορηγείται άπαξ ανά οφειλέτη. Η καταβολή της πρώτης δόσης πραγματοποιείται εντός τριών εργασίμων ημερών από την ημέρα υποβολής της αίτησης για υπαγωγή στη ρύθμιση. Για την υπαγωγή στη ρύθμιση των έως και 8 δόσεων η καταβολή της πρώτης δόσης πραγματοποιείται το αργότερο μέχρι την 31.07.2013.

Επίσης για την υπαγωγή στην ρύθμιση των 48 δόσεων απαιτείται:
- να αποδεικνύεται, σε κάθε περίπτωση, η αδυναμία εξόφλησης της οφειλής.
- οι οφειλέτες να έχουν υποβάλει τις δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος και τις εκκαθαριστικές δηλώσεις του φόρου προστιθέμενης αξίας της τελευταίας πενταετίας καθώς και τις περιοδικές δηλώσεις του φόρου προστιθέμενης αξίας που έπονται της τελευταίας εκκαθαριστικής, καθώς και να είναι ενήμεροι για τις οφειλές τους με ημερομηνία καταβολής από την 01.01.2013.
- ο οφειλέτης να δηλώσει το σύνολο των περιουσιακών του στοιχείων (κινητή και ακίνητη περιουσία οποιασδήποτε μορφής), όπως το ετήσιο εισόδημά του, επενδύσεις/συμμετοχές κάθε μορφής, τους αριθμούς των τραπεζικών του λογαριασμών (IBAN), οχήματα των οποίων έχει την κυριότητα, τα ακίνητα επί των οποίων έχει εμπράγματο δικαίωμα, απαιτήσεις από τρίτους, καθώς και πληροφορίες που θα περιλαμβάνουν οφειλές του σε ασφαλιστικά ταμεία ή άλλες υπηρεσίες του δημοσίου τομέα και άλλες πάγιες υποχρεώσεις προς τρίτους, εφόσον υφίστανται, το τρέχον και το αναμενόμενο εισόδημά του.
- Για ποσό βασικής οφειλής άνω των εβδομήντα πέντε χιλιάδων ευρώ (75.000 ευρώ), να προσκομίζει και βεβαίωση, από τρίτο ανεξάρτητο εκτιμητή περί της ορθότητας των οικονομικών στοιχείων καθώς και των λοιπών δικαιολογητικών που αποδεικνύουν την αδυναμία εξόφλησης της οφειλής καθώς και τη βιωσιμότητα του διακανονισμού.
- για ποσό βασικής οφειλής άνω των τριακοσίων χιλιάδων ευρώ (300.000Euro), απαιτείται διασφάλιση της οφειλής, η οποία μπορεί να συνίσταται (διαζευκτικά ή σωρευτικά) σε προσκόμιση εγγυητικής επιστολής τράπεζας για όλο το διάστημα της ρύθμισης για το σύνολο της ρυθμιζόμενης οφειλής πλέον των επιβαρύνσεων, πλήρη διασφάλιση της οφειλής με εγγραφή υποθήκης επί ακινήτου ελευθέρου βαρών αντικειμενικής αξίας τουλάχιστον ίσης με το ύψος της συνολικής οφειλής ή επί βεβαρημένου ακινήτου αντικειμενικής αξίας, αφαιρουμένων των ποσών για τα οποία έχουν εγγραφεί βάρη, τουλάχιστον ίσης με τη συνολική οφειλή, εγγύηση τρίτου αξιόχρεου προσώπου και οποιοδήποτε άλλο τρόπο εγγύησης αποδεκτό από τις φορολογικές και τελωνειακές αρχές .
- Η αρμόδια Δ.Ο.Υ ή Τελωνείο μπορεί να ζητεί διασφάλιση της οφειλής και σε περιπτώσεις συνολικής βασικής οφειλής κάτω των τριακοσίων χιλιάδων ευρώ , μετά την αξιολόγηση των οικονομικών στοιχείων σε περίπτωση που το κρίνει απαραίτητο.
Η μη προσκόμισή της αποτελεί λόγο απώλειας της ρύθμισης.

 Ο οφειλέτης θα τίθεται αυτομάτως εκτός ρύθμισης όταν:
- δεν καταβάλει εμπρόθεσμα μία δόση της ρύθμισης πέραν της μίας φοράς, - δεν καταβάλει τυχόν εκπρόθεσμη δόση της ρύθμισης με την αναλογούσα προσαύξηση αυτής μέχρι την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας καταβολής της επόμενης δόσης, - δεν υποβάλλει τις δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος, του φόρου προστιθέμενης αξίας και του παρακρατούμενου φόρου μισθωτών υπηρεσιών, καθ' όλο το διάστημα της ρύθμισης καταβολής των οφειλών του και μέχρι την εξόφλησή τους, - δεν είναι ενήμερος στις οφειλές του (ατομικές και οφειλές από συνυποχρέωση, συνυπευθυνότητα) από την ημερομηνία υπαγωγής στη ρύθμιση και μετά, - έχει υποβάλει ανακριβή ή ανεπαρκή στοιχεία προκειμένου να του χορηγηθεί η ρύθμιση, - δεν έχει υποβάλει τα απαραίτητα στοιχεία - πληροφορίες.
ΠΗΓΗ:Express.gr

Τρίτη, 21 Μαΐου 2013

Το οικονομικό αδιέξοδο οδηγεί ακόμη και στο θάνατο...

Πρώτη σε ποσοστό αύξησης αυτοκτονιών έρχεται η χώρα μας λόγω κρίσης σε σχέση με τις άλλες χώρες της Ευρώπης, ενώ πρόσφατα στατιστικά στοιχεία από τους πέντε πρώτους μήνες του 2011 σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο πέρυσι δείχνουν σημαντική αύξηση αυτοκτονιών που αγγίζει το 40%!
 Το διάστημα 2000-2009 οι αυτοκτονίες στη χώρα μας ήταν συνολικά 3.661, με τα περιστατικά να παραμένουν σταθερά στα 350-400 ανά έτος. Μετά την Αττική, η Κρήτη είναι η περιοχή με τις περισσότερες κλήσεις στη γραμμή βοήθειας 1018. Αξίζει να σημειωθεί ότι τον τελευταίο ενάμιση χρόνο πάνω από 20 άτομα αυτοκτόνησαν στην Κρήτη... ενώ ακόμη δεν είναι διαθέσιμα τα επίσημα στοιχεία για το 2010.
 Επίσης, σύμφωνα με πρόσφατη μελέτη της επιστημονικής επιθεώρησης «The Lancet», κατά την περίοδο 2007-2009 οι αυτοκτονίες στη χώρα μας αυξήθηκαν κατά 17%, κατατάσσοντάς την πρώτη σε ποσοστό αύξησης των αυτοκτονιών σε σχέση με τις άλλες χώρες της Ευρώπης.
 Σύμφωνα με ειδικούς, η αυξητική τάση στις αυτοκτονίες ταυτίζεται χρονικά με την εμφάνιση της οικονομικής κρίσης, όμως τα αίτια της αυτοκτονίας δεν είναι πάντα ή μόνο οικονομικά. Σύμφωνα με ειδικούς ψυχικής υγείας, συνήθως συνυπάρχουν ή προηγούνται άλλοι παράγοντες, όπως κατάθλιψη ή προβλήματα στις οικογενειακές σχέσεις.
 Στην τηλεφωνική γραμμή παρέμβασης για την αυτοκτονία (1018) οι οικονομικοί λόγοι ήταν η συνήθης αιτία που άκουγαν οι υπεύθυνοι ψυχολόγοι από το 2007, όταν ξεκίνησε τη λειτουργία του το κέντρο, χρονιά που η κρίση δεν είχε ξεσπάσει ακόμα στην Ελλάδα. Από τότε οι κλήσεις τετραπλασιάστηκαν, για να φτάσουν πέρυσι τις 2.500, ενώ όλο και πιο συχνά καλούν άνθρωποι που είναι βουτηγμένοι στα χρέη.
 Η πρόληψη της αυτοκτονίας στη χώρα μας είναι το θέμα της ημερίδας που διοργανώνει σήμερα η εθελοντική ομάδα «Get Involved» του τμήματος Μάρκετινγκ και Επικοινωνίας του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών στις 18.00 (Αμφιθέατρο Αντωνιάδου, Πατησίων 76).
Η «Get Involved» είναι μια εθελοντική ομάδα που δημιουργήθηκε το 2010 από φοιτητές του Τμήματος Μάρκετινγκ και Επικοινωνίας, με την υποστήριξη της επίκουρης καθηγήτριας Ε. Νικάνδρου, και έχει ως στόχο να βοηθήσει ευπαθείς κοινωνικές ομάδες στην Ελλάδα και στο εξωτερικό, μέσα από δράσεις ευαισθητοποίησης και ενεργοποίησης των νέων ανθρώπων σε θέματα κοινωνικού ενδιαφέροντος. Την πρωτοβουλία αυτή αγκαλιάζει το Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών και ο πρόεδρος του Τμήματος Μάρκετινγκ και Επικοινωνίας, καθηγητής Γεώργιος Αυλωνίτης.
πηγή :enet.gr 

Σάββατο, 18 Μαΐου 2013

Αλαφούζος μαινόμενος: «Μην λέτε μαλ..., γ...ώ την Π... μου»!

Για αρκετή ώρα φιλοξενήθηκε την Παρασκευή ο Γιάννης Αλαφούζος στο ραδιόφωνο της «Θύρας 13». Ο πρόεδρος του Παναθηναϊκού ρωτήθηκε και απάντησε για πάρα πολλά θέματα που έχουν να κάνουν με το αγωνιστικό κομμάτι, αλλά και πολλά εκτός αυτού.
Οι τόνοι ανέβηκαν, όταν η κουβέντα πήγε στον Νίκο Νταμπίζα και οι οργανωμένοι εξέφρασαν τις ενστάσεις τους για την πρόσληψή του.

 Τότε ξέσπασε και ο πρόεδρος των "πράσινων", που είπε: «Αν δεν τον θέλετε να φύγω και εγώ. Αν δεν έχω το δικαίωμα να επιλέγω τους ανθρώπους που συναναστρέφομαι, τότε να φύγω και εγώ. Έβαλα τα λεφτά μου. Μην λέτε μαλ..ς, γ...ω την Π....α μου. Δεν είχα καμία διάθεση να γίνω πρόεδρος. Ήθελα να βοηθήσω. Όταν παίρνω μία απόφαση, την παίρνω μέχρι τέλος».
 Eπιπλέον, αναφέρθηκε στη ΓΗΠΕΛ και τις πολυσυζητημένες εγγυήσεις, αποκάλυψε ότι είναι σε συζητήσεις με δύο-τρεις ήμους για να φτιαχτεί ένα δεύτερο προπονητικό κέντρο της ομάδας, ενώ μίλησε και για την «Παναθηναϊκή Συμμαχία».
 Η ένταση ανέβηκε, όταν πήγε η κουβέντα στο θέμα Νταμπίζα, με τον πρόεδρο του Παναθηναϊκού να λέει ότι θα στηρίξει μέχρι τέλους την επιλογή του. "Αν δεν θέλετε τον Νταμπίζα, να φύγω και εγώ..." τόνισε.
 Στη συνέχεια βέβαια, οι τόνοι έπεσαν ανάμεσα στις δύο πλευρές και συζητήθηκαν σε ήρεμο πλέον κλίμα τόσο το συγκεκριμένο ζήτημα, αλλά και όλα τα υπόλοιπα που αφορούν τους "πράσινους".
Οι χαρακτηριστικοί διάλογοι
 -Κύριε Αλαφούζο, να ξεκινήσουμε με το Ιδιοκτησιακό;
 -Το 58% ανήκει στην Παν Συμ. και αυτή τη στιγμή έχουμε 8.000 μέλη. Ελπίζω η ιδέα της Συμμαχίας να μην είναι αποτυχημένη.
 -Τα αποτελέσματα άλλα δείξανε
 -Η πραγματικότητα απο τη θεωρία έχουν μεγάλη απόσταση, έπαιξε ρόλο και η κρίση και οι εκλογές με μεγάλη αβεβαιότητα. 2 Ιουλίου ξεκινήσαμε, είχαμε λίγες μέρες, ΚΑΧΥΠΟΨΙΑ, ΑΠΟΤΥΧΙΕΣ ΤΗΣ ΟΜΑΔΑΣ...
 -Με μετοχές όπως είπες παρκαρισμένες, με Τσάκες, φτάσαμε σε ένα Γιάννη Αλαφούζο, οπότε ο κόσμος δεν είναι λογικό να θορυβείται και να θεωρεί τον Αλαφούζο μπροστινό του Βαρδινογιάννη. Πως εμφανίστηκες; Υπήρχε ένα πλάνο;
 -Εγώ ήξερα τον Δημήτρη το Γόντικα. Του είπα την ιδέα μου το χειμώνα. Υπήρχε μου είχε πεί και για το Κατάρ, εκτός απο τον Τσάκα. 'Εκανα τις έρευνες που βγήκαν αλλ αντ άλλων. Πριν μπούμε όπως μπήκαμε με την ΠΑΝΣΥΜ, τότε είχαμε μαζέψει 1 εκατ ευρώ. (είχαμε δεσμεύσεις για 2 εκατ.) εκεί είχε αντιδράσει ο κ. Βγενόπουλος, παραιτήθηκε η διοίκηση, μπορεί και καλύτερα. Με παραιτημένους αυτούς υπήρχε προσπάθεια να μη διαλυθούμε, δεν υπήρχε καν Δ.Σ. Απο τους τέσσερις ο ένας έφυγε τελείως, ο άλλος είπε 500.000 και έβαλε 100.000.
 -Έπρεπε να το παίξεις λίγο καλύτερα. Εμφανίζεσαι ξαφνικά και έπρεπε να περιμένεις.
 -Τρέχαμε και δεν προλαβαίναμε. Δεν είχα καμμιά ιδιαίτερη σχέση με τον Βαρδινογιάννη.
 -Εμφανιστήκατε εσείς να το πάρετε πάνω σας και να σκάσει στα χέρια σας μια φούσκα, γι αυτό πολλοί λένε ότι είστε "μπροστινός" του Βαρδινογιάννη.
 -Με ενοχλεί πολύ αυτό. Να μου λένε ότι είμαι μπροστινός. Εγώ ξεκίνησα με την ΠΕΚ. Έφτιαχνα τον ΣΚΑΙ τότε, την εποχή της ΠΕΚ, είχα πάει να στηρίξω την προσπάθεια, χωρίς λεφτά, ως μιντιάς.
 -Έπαιξε ρόλο κύριε Γιάννη ότι παραχώρησε μόνο το 46% ο Βαρδινογιάννης στο ότι απέτυχε η ΠΕΚ;
 -Μπορεί. Εγώ απο όλους της ΠΕΚ, γνωρίστηκα με τον Νίκο. Με το Νίκο τον Πατέρα γνωρίστηκα και γίναμε φίλοι.
 -Όταν ήταν πρόεδρος ο Νίκος;
 -Ναι
 Που βρισκόμαστε σήμερα με το χρέος;
 -Σε πολύ καλύτερη θέση απο ότι πριν απο ένα χρόνο. Όταν μπήκαμε είχαμε άνοιγμα 28 εκατ ευρώ (18 σε ποδοσφαιριστές και εφορία). Σε κάθε 100 ευρώ παίρνει 95 η εφορία δηλαδή το 45%! (σ.σ. μπέρδεμα με τα ποσοστά ο Yiannis!)
 Το άνοιγμα μας είναι 24 εκατ. απο 28 εκατ.που ήταν πέρσι. Το κόστος μας ήταν 29 εκατ το χρόνο και κατεβήκαμε στα 15 εκατ σταδιακά μέσα στη χρονιά και του χρόνου θα είμαστε με 12 εκατ. ευρώ (5 τηλεόραση 1 forthnet arxeio, 4 χορηγιες, 4 εισιτήρια, καθόλου ΠΑΝΣΥΜ). 10 εκατ. θα είναι το λειτουργικό μπάτζετ (5 εκατ. το αγωνιστικό κομμάτι)...
 -Πριν αναλάβεις εσύ έγινε καμμιά προσπάθεια να μειωθεί το κόστος;
 -Ο Μπουμσόνγκ πάρθηκε όταν είχε αρχίσει η κρίση, έγιναν προσπάθειες, αλλά μικρές.
 -Το μισθό του Γόντικα που προσπάθησε να κόψει δε μας λες πόσο ήταν; Με την εφορία πάνω απο 30.000...
 -10 εκατομμύρια για τον Μπουμσόνγκ ήταν όντως πολλά!
 -Όποιος παρέλαβε τι βρήκε στην ΠΑΕ; Η πολυμετοχικότητα τι παρέδωσε; 18 εκατομμύρια;
 -Αν είχαμε διαχειριστεί σωστά το ποσό η διοίκηση Γόντικα θα υπήρχε ομαλή προσγείωση. Συνηθίσαμε σε έναν ακριβό τρόπο λειτουργίας και αυτό έγινε. Ο ΠΑΟ είχε λεφτά να προσγειωθεί ομαλά. Όταν πήγα στον ΠΑΟ θεωρούσα ότι 400.000 είναι λίγα, τώρα θεωρώ ότι είναι πολλά. Ο Χριστοδουλόπουλος, ο Βύντρα, ο Κατσουράνης, σχεδόν 1 εκατομ. ο καθένας. Υπερβολικά... Με 100.000€ παίρνεις πολύ καλούς ευρωπαίους παίκτες.
 -Θα έρθει και θα σας πεί κάποιος ότι με φιστίκια παίρνεις μαιμούδες. Χωρίς παίκτες ομάδα δεν φτιάχνεις.
 -Εγώ νομίζω συμβαίνει το αντίθετο. Δεν είναι έτσι. Η Ντόρτμουντ χτίστηκε απο δικούς της παίκτες.
 -Η τρόικα διέλυσε την ομάδα Κωνσταντόπουλος, Βαρδινογιάννης, Γόντικας
 -Είχαν ξοδευτεί 150 εκατομμύρια. Είχαν μπεί πάρα πολλά λεφτά απο τους μετόχους
 -Υπήρχε δόλος σε αυτό που έγινε; (σ.σ.διάλογος μεταξύ τους) Μπορεί να μας πεί τι γνώμη του, πρόεδρος στον ΠΑΟ είναι;
 -Στον τάφο του Ινδού είχατε πεί ότι έφταιγε ο μεγαλομέτοχος
 -Είπα ότι είχε παρκάρει τις μετοχές του
 -Είναι ωραία η παραδοχή σου, αφού έχεις φάει, έχεις δεί τι γίνεται εδω μέσα, στον Παναθηναικό. Μάθαμε πριν το παιχνίδι με τη Λιβαδειά. Ότι έγινε το Μάιο έγινε με την παραίτηση των τριών μελών ήταν για να πάει στο Πρωτοδικείο και την ομάδα στην Δ Εθνική. Στο λέω και στο υπογράφω. Να πάρουμε το Χρήστο μετά να στο πεί. Το έχουν χρεώσει στο Βγενόπουλο αλλά το είπε ο Βαρδινογιάννης.
 -Αυτός που όριζε το μέλλον είναι ο Γιάννης ο Βαρδινογιάννης
 -Σε έχει απειλήσει ποτέ;
 -Δεν είχα ποτέ στενές σχέσεις και μάλλον είχαμε απόσταση.
 -Είπες, σε είχε ξενερώσει.
 -Δεν είναι και πάρα πολύ εύκολο να με απειλήσει...
 -Η απειλή δεν είναι τραμπουκισμός ή σκότωμα, να σου πεί ρε παιδί μου "βούλωστο και μη μιλάς"
 -Όχι, όχι, όχι...
 -Ούτε ένα ευρώ λένε ότι δεν έχεις βάλει, τι έχεις βάλει;
 -Θέλω να ξεκινήσω λέγοντας ότι ότι γίνεται θα γίνει για να ανδρωθεί η ΠΑΝΣΥΜ. Δεν πήγε όσο καλά περίμενα να πάει. Την έχουμε βάλει στη θερμοκοιτίδα για να επιβιώσει. 3,1 εκατ. Άλλα 3 με 4 εκατομμύρια.
 -Απο εσάς πόσα έχουνε μπεί;
 -Έχουν μπεί απο τη ΠΑΝΣΥΜ αλλά θα μπούν στη Συμμαχία
 -Αλτρουιστής ο Αλαφούζος
 -Ο Αλτρουισμός επιβάλλεται
 -Πες το στον Βαρδινογιάννη και τα τσιράκια του.
 -Ναι,ναι, ναι...
 -Δηλαδή έχεις βάλει λεφτά και δεν θές να το πείς;
 -Ναι. Εγώ για τον πρωταθλητισμό την πάτησα πέρσι, με την πίστη μου που είχα στον Φερέιρα. Τα τηλεοπτικά δικαιώματα της Κάλιαρι είναι 30 εκατ. ευρώ, στην Αγγλία 100 εκατ. ευρώ! Πέρσι είχαμε το δεύτερο ακριβότερο μπάτζετ, αλλά δεν είχαμε καλή ομάδα. Οι παίκτες δεν είχαν καλή σχέση μεταξύ τους. Λίγο και οι διαιτητές. Ή θα έπρεπε να πάρουμε κάποιον που δεν τον ξέραμε, θεώρησα ότι ο Φερέιρα ήταν εντυπωσιακός. Είναι διαφορετικό να διψάς να κατακτήσεις κάτι. Σκέφτηκα ότι δεν μπορεί καμμιά ομάδα να πάρει έναν καλό ξένο και επειδή στο πρωτάθλημα έχει πολύ σαπίλα και διαφθορά, δεν ήθελα να μπλέξω. Γνώρισα τον Αναστασίου απο ένα φίλο μου σε μια τράπεζα στην Ολλανδία. Και μου είπε κάποιος είναι εδώ που θέλει πολύ να σε γνωρίσει. Και επέμενε να γίνει προπονητής στον ΠΑΟ σε βαθμό αυθάδειας"...
 -Είναι περίεργο έτσι όπως το λές.
 -Που θέλετε να πάμε τώρα; Ήρθε να με γνωρίσει και κανονίσαμε ένα Σαββατοκύριακο
 -Ο Αναστασίου έχει προταθεί "πακέτο" και στον Άρη και στην ΑΕΚ μαζί με έναν ανεπιθήμητο(σ.σ. Νταμπίζα).
 -Πρώτη φορά ακούω για ΑΡΗ και ΑΕΚ!
 -Ψάξτο!
 -Είναι ο Γιάννης Σαμαράς, είναι ο Ρούτερ, ο Σαμαράς έχει αποδοχές Δημοσίου Υπαλλήλου. Πραγματικά αγαπάει τις Ακαδημίες και είμαστε τυχεροί που τον βρήκαμε σε αυτή τη θέση. ο Στίβ ο Ρούτερ, δάσκαλος Σαμαρά και Αναστασίου. Είναι προπονητής στο FA και παραιτείται για να έρθει σε εμάς. Και θέλουμε να βγάζουμε προπονητές. Όπως βγήκε ο Βονόρτας.
 -Γιάννη, μη πέσουμε στη λούμπα! Μην παίρνουμε μόνο όσους παίρνουν λίγα!
 -Όχι θα πάρουν αύξηση! Είχαν ευκαιρία να βγάλουν παραπάνω λεφτά και δεν το έκαναν. Τους εμπιστεύεσαι και τους στηρίζεις.
 -Πάμε στον Ερασιτέχνη; Γιατί δεν έχει υπογραφεί η σύμβαση και ακόμα δεν υπογράφεται;
 -Έχουμε μια κατ αρχήν συμφωνία με τον κύριο Μακρόπουλο. Τα βρήκαμε στα λεφτά, δεσμευτήκαμε και οι δυο να κυνηγήσουμε τους δικηγόρους μας για να συνεχίσουμε.
 -Θα είναι σταθερό το 10% ή θα κλέβετε τον Ερασιτέχνη;
 -360.000€ δώσαμε στον Ερασιτέχνη. Έχουμε ένα φοβερό χλοοτάπητα στον ερασιτέχνη και θα στοιχίσουν τουλάχιστον 1εκατ. ευρώ! Το σχέδιο είναι να βελτιώνουμε συνέχεια το γήπεδο. Πιστοποιητικό καταλληλότητας θα έχουμε και θα βρεθούμε στις 18 Ιουλίου στη Λεωφόρο.
 -Αυτό με τις 45.000 θέσεις είναι εφικτό;
 -Σε δεύτερο στάδιο. Ανακαλύψαμε ότι η Λεωφόρος είχε χαρακτηριστεί σαν πράσινο με νόμο που περασε η Μπιρμπίλη. Πήγαμε στα κόμματα, άλλαξε ο ΝΟΜΟΣ και μπορούμε να παίξουμε στη Λεωφόρο!
 -Το όραμα για το γηπεδικό ποιό είναι;
 -Όνειρα και οράματα έχουμε πολλά, αλλά αυτά θα εξαρτηθούν απο την πραγματικότητα. Εμένα ο Βοτανικός δεν μου αρέσει καθόλου.
 -Το Βαρδινογιάννη ρώτα ρε φίλε, εμάς ρωτάς!
 -Δεν καταλαβαίνω με τι μυαλό δίνουμε ένα γήπεδο στο κέντρο της πόλης με φοβερή παράδοση και παίρνεις ένα οικόπεδο στα σκουπίδια. Αν μας χαρίζανε ένα γήπεδο μοντέρνο θα έπρεπε να το δούμε σοβαρά! Δεν μπορεί να ολοκληρωθεί η διπλή ανάπλαση! ο Δημαρχος πολιτικός είναι και θα λέει ότι θέλει. Απο το ΕΣΠΑ που λέγανε απαγορεύεται να χρησιμοποιούνται λεφτά.
 -'Οταν σου είπαμε τι τον θέλεις τον Δήμαρχο... Είναι και στη Συμμαχία. Έβαλες κάτι Μαχαιρίτσες, τίποτα δεν έκαναν.
 -Στην πραγματική ζωή η διοίκηση του ΠΑΟ πρέπει να μιλάει και να συναλάσσεται με το Δήμαρχο, με τον Βαρδινογιάννη που για παράδειγμα ξεκινήσαμε μια συζήτηση να πάρουμε την Παιανία.
 -Αν δεν συγκρουστείς δεν σε σέβονται. Να κάνουμε διάλειμμα;
 -Δεν υπάρχει διάλειμμα ρε.
 -4 Μαίου του 2012 ακούσαμε να λέτε για όλες τις ευθύνες της ΓΗΠΕΛ για ένα ευρώ. Στις 8 Μαίου, είπατε ότι δεσμεύεστε για την επίλυση του θέματος. Ο Βγενόπουλος σας είπε αν θα αναλάβετε γραπτώς, είπατε σε ένα μήνα, πέρασε ένας χρόνος.
 -Τι στο διάολο ευθύνη πρέπει να αναλάβω όταν δεν έχω θέμα. Τρέχουμε με εφορίες, με τράπεζες, με παίκτες, να κάνουμε ιστορικές αναδρομές. Δεν υπάρχει πρόβλημα με τη ΓΗΠΕΛ.
 -Άμα λυνότανε το θέμα της ΓΗΠΕΛ θα βάλω 15 εκατ ευρώ είχε πεί.
 -Σας λέω ότι μέχρι σήμερα δεν έχω βρεί καμμιά απαίτηση απο τη ΓΗΠΕΛ. Και δεν μπορώ να πιστέψω ότι θα προκύψει κάτι τέτοιο στο μέλλον. Δεν ασχολούμαι με τρίχες. Ο Βωβός είναι ένας χρεοκωπημένος επιχειρηματίας, δεν υπάρχει Βωβός, υπάρχε AlphaBank. Αν μας το χαρίζανε θα το κοιτάζαμε. Μας λένε να πάμε να βρούμε εμείς τα λεφτά να φτιάξουμε το γήπεδο. Γι αυτό δεν κατλαβαίνω τη σύλληψη του Βοτανικού!
 -Θέλουμε να καταλάβουμε και τη θέση των άλλων μετόχων, εγγράφως, για να μην υπάρχουν άλλες δικαιολογίες, μετά θα πάμε εμείς... Να ξέρουμε τι γίνεται
 -Αν ο Βγενόπουλος βάλει 10 εκατομμύρια, 5 εκατομμύρια. Αφού δεν έρχεται κανείς και δεν κάνει τίποτα. Με δουλεύετε;
 -Δεν σας κάνει εντύπωση που κανένας δεν έχει ενδιαφερθεί γι ααυτό το σύλλογο κανείς;
 -Ιδιοκτησιακά προβλήματα, πολλά χρήματα, μαύρη τρύπα. Ο Βαρδινογιάννης τον πάρκαρε τον ΠΑΟ τον παράτησε! Δεν υπήρχε κανείς!
 -Το 2010 ο αντίπαλος μας είχε μεγαλύτερη τρύπα απο εμάς, ήταν 5ος κι όμως βγήκε κάποιος και έσωσε την ομάδα.
 -Πρέπει να κάνεις αυτό που έχεις πεί εγγράφως, Γιάννη!
 -Θα το κανονίσουμε εμείς άμα ο Βγενόπουλος θα έχει να κάνει μαζί μας.
 -Τι να υπογράψω; Δεν έχει προκύψει καμμιά ευθύνη απο τη ΓΗΠΕΛ. Επιμένω, είμαι στον Παναθηναικό ένα χρόνο. Ένα απο τα πράγματα που δεν με έχουν απασχολήσει, είναι η ΓΗΠΕΛ.Αυτά άμα είναι να προκύψουν, προκύπτουν.
  -Δεν είναι για γέλια, δε λέμε μαλακίες!
 -Δε λέω μαλακίες εγώ! Φέρτε το να υπογράψουμε... Η Παιανία είχε παραχωρηθεί δωρεάν. Προσπαθούμε και έχουμε κάνει μια συζήτηση με τον καπετάνιο.
  -Το λειτουργικό πόσο είναι; Της Παιανίας;
 -"Ένα εκατομμύριο! Αυτή τη στιγμή υπάρχει μεγάλος Δήμος που έχει έκταση και έχουμε κάνει μια συζήτηση. Αν μπορούμε να πάρουμε την Παιανία, αν αποκτήσουμε την ιδιοκτησία με ένα τυπικό μίσθωμα ή κόστος, θα το κρατήσουμε ή θα πάμε αλλού και θα δημιουργήσουμε απο την αρχή ένα προπονητικό κέντρο. Είναι σημαντικό να έρχονται νέα παιδιά και να γίνονται παίκτες για την ομάδα. Ανεξάρτητα με την εξέλιξη της Παιανίας, προχωράμε".
  Δε γίνεται κάποιοι όπως ο Παρθενόπουλος να είναι εκεί τόσα χρόνια!
 -Δεν ξυνόμαστε. Μας βγαίνει ο κώλος εκεί πέρα. Να κάνουμε ξαφνικά ένα θαύμα με ανθρώπους χωρίς καμμιά πείρα. ο Γόντικας έφυγε, ο Πέτσος έφυγε... Ρε Γιώργο, πήγαμε στην Adidas. Με τον Παρθενόπουλο την έκανα, με ποιόν την έκανα.
  -Ρε Γιάννη εκεί τον βρήκες!
 -Δουλεύουμε πρωί, δουλεύουμε βράδυ... Έχουμε πολύ δουλειά. Στο γραφείο δεν έχουμε μιζέρια και καρμοιριά. Θα μου επιτρέψετε να κρίνω και εγώ αν κάποιος κάνει τη δουλειά του.
  -Τον Τσάκα πάντως τον παρουσίασε ο Παγκάκης στον ΣΚΑΙ. Ήρθε η δικηγόρος του Μπέου, η άλλη η πριγκιποπούλα, που έχουν φτάσει οι αγωγές για τον Τσάκα;
 -Οι αγωγές στην Ελλάδα κάνουν τρια τέσσερα χρόνια.
 -Γίναμε περίγελως
 -Για απλές δυσφημίσεις και αγωγές δεν πάμε γρήγορα. Για τον Τσάκα θα σας πώ το εξής: Συνεργάστηκα πάρα πολύ στενά με τον Αντρέα τον Βγενόπουλο. Με ακούτε; Επειδή είναι έμπειρος δικηγόρος και καταστρώσαμε την στρατηγική και έτσι απεδείχθη ότι ήταν φούσκα. Μας έκανε τεράστια ζημιά. Είχαμε χιλιάδες θέματα και ασχολιόμασταν με τον Τσάκα.
 -Τι ήταν αυτός ο τύπος; Ήταν βαλτός;
 -Δεν μπορεί να μην είχε κάποια πλάτη.
  -Να μιλήσουμε λίγο για τα χάλια της επικοινωνιακής πολιτικής της ΠΑΕ. Το ότι οι εφημερίδες ξεφτιλίζαν κάθε μέρα τον Φερέιρα. Είχε βγεί ότι θα πάρουμε τον Σισέ. Ο Κωνσταντίνου έλεγε... Πολλά παιδιά με ρωτάνε καθημερινά: Είναι ένας άνθρωπος των media. Πως του τρώνε τον προπονητή οι δημοσιογράφοι!
 -Η SportDay είναι ελεγχόμενη
 -Είναι χειρότεροι απο το ΓΑΥΡΟ. Και το Goal τα ίδια. Ο κύριος... Μπόμπολας!
 -Είχα στείλει και στον Πατέρα και το γιό Μπόμπολα τα δημοσιεύματα που είχαν κάνει για μένα. Η "ΠΡΑΣΙΝΗ" μας στηρίζει και κάποια σάιτ. Ξέρετε, ελπίζω να συμβεί αυτό. Ο Παναθηναικός είχε μέσα του την αρρώστια της διχόνοιας. Αυτά δεν έχουν ξεκαθαριστεί ακόμα. Παιδιά, υπάρχει ένας συντάκτης, ο Σερέτης, δούλευε στον ΣΚΑΙ και το τι βρίσιμο μου έριχνε δεν πάει το μυαλό σας!
 -Ας γίνουμε λίγο πιο διαχυτικοί με τον Αλαφούζο. Έχει κανάλι, ράδιο, την ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ. Άμα δε γίνεται πόλεμος απο εκεί δε γίνεται! Με το twitterδε γάμησε κανείς! Ο Κυριακούλης έβγαινε στις 10:00! Γιατί μπαίνει τώρα ο διπλός πράκτορας που τον χρειάζεσαι στις 12:00; Πέστα του Χρήστου που είναι διευθυντής!
 -Θα μου επιτρέψετε να σας πώ ότι για τη διαιτησία παίρνουμε πολλά μέτρα... Έχουμε, ένα απο τα πράγματα που κάνουμε, υποβάλλουμε μια μυνητήρια αναφορά και περιγράφουμε τις φάσεις που μας έκλεψαν οι διαιτητές και θα ενισχύσει την έρευνα που υπάρχει σε εξέλιξη απο τον ΚΟΡΕ(!), εεε, απο τον Κορέα! Τα είχαμε βγάλει εμείς! Ο κύριος Σαρρής και ο κύριος Κουρίδης που συστηματικά πολεμούν τον Παναθηναικό θα έχουν καταγγελίες όπου να'ναι, νομίζω την άλλη εβδομάδα! Η ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ δε λειτουργεί όπως θα ήθελα! Μόνο κάποιοι δικαστές! Το δουλεύαμε με ένα δικηγόρο που ξέρατε όλοι!
 -Με βάση τις δηλώσεις Σαββίδη, αν θα κάνετε μέτωπο κατά της διαιτησίας και του Ολυμπιακού;
 -Εμείς έχουμε πάρει πρωτοβουλίες για τον αγώνα εναντίον αυτής της διαιτησίας. Ο ΠΑΟΚ μπορεί να είναι μια ομάδα που μπορούμε να συνεργαστούμε. Το θέμα θα το λύσουμε μόνοι μας. Αλλά οι σύμμαχοι είναι ευπρόσδεκτοι!
 -Να σηκωθεί να φύγει ο Νταμπίζας!
 -Ρε παιδιά αφήστε τις μαλακίες! Εγώ δεν πήρα τον Νταμπίζα του Παναθηναικού, πήρα τον Νταμπίζα της Νιουκάστλ! Και τέλος πάντων αν δεν μπορώ να επιλέγω ένα συνεργάτη, τότε να σηκωθώ να φύγω και εγώ.
 -Επειδή το πας στον τσαμπουκά, τότε θα σου πώ σήκω και φύγε. Μαζί τα λέγαμε για τον Νταμπίζα και με έκλασες!
 -Γιώργο δεν σε έκλασα! Γαμώ την Παναγία μου! Δεν είχα καμμιά διάθεση να είμαι πρόεδρος του Παναθηναικού. Όταν στηρίζω έναν άνθρωπο και τον στηρίζω μέχρι το τέλος! Ο Νταμπίζας είχε δυο αδέρφια που τον πλακώνανε στο ξύλο!
-Καλά του κάνανε..
πηγή;sport-fm.gr

Τετάρτη, 15 Μαΐου 2013

Η ρεβανσιστική «επανάσταση» στο ΚΚΕ άρχισε με την «καρατόμηση» του Σπύρου Χαλβατζή

 Μετά τη διαφοροποίησή του στο Συνέδριο του ΚΚΕ και την απόφασή του να μην είναι ξανά υποψήφιος για την Κεντρική Επιτροπή, ο Σπύρος Χαλβατζής αντικαταστάθηκε από τη θέση του κοινοβουλευτικού εκπροσώπου του κόμματος και τη θέση που μέχρι τώρα κατείχε το ιστορικό στέλεχος καταλαμβάνει ο αναπληρωτής του Θανάσης Παφίλης.
Αναπληρωτής κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος αναλαμβάνει τώρα ο Νίκος Καραθανασόπουλος.

 Αν και κατά το τυπικό που ακολουθείται στο ΚΚΕ η αντικατάσταση του κ. Χαλβατζή ήταν αναμενόμενη, καθώς δεν είναι πλέον μέλος της Κεντρικής Επιτροπής που αναδείχθηκε από το πρόσφατο 19ο Συνέδριο, ωστόσο η απόφαση αυτή θεωρήθηκε ως παραμερισμός του δημοφιλούς στελέχους, οι απόψεις του οποίου δεν συμπίπτουν με την γραμμή  του Περισσού.

Στο Συνέδριο ο κ. Χαλβατζής διαφοροποιήθηκε και μάλιστα με έντονο τρόπο καθώς ορισμένοι επιχείρησαν να του επιρρίψουν την ευθύνη για την οικονομική κατηφόρα που έχει πάρει το ΚΚΕ με αιχμή την άλλοτε επιχειρηματική ναυαρχίδα του, την «Τυποεκδοτική», από την εποχή που ο ίδιος ήταν αρμόδιος ως μέλος του Πολιτικού Γραφείου επί των οικονομικών του κόμματος.

Οι δημοσιογραφικές πληροφορίες των ημερών ανέφεραν μάλιστα ότι ο κ. Χαλβατζής, αν και χαμηλών τόνων, εξερράγη κατά των συντρόφων του που πήγαν να τον εμπλέξουν στην υπόθεση αυτή.

Οι ίδιες πηγές σημείωναν ότι ορισμένοι δεν δίστασαν να του ασκήσουν κριτική επειδή δεν καταδίκασε δημοσίως τις απόψεις που διατύπωσε ο γιος του, Αλ.Χαλβατζής, ο οποίος αποχώρησε προ διετίας από το ΚΚΕ καταγγέλλοντας την ηγεσία του ως «φραξιονιστική ομάδα».

Στο Συνέδριο ο κ. Χαλβατζής καταψήφισε την έκθεση για τον οικονομικό απολογισμό του κόμματος ενώ ζήτησε να μην είναι ξανά υποψήφιος στη νέα Κεντρική Επιτροπή.

Κυριακή, 12 Μαΐου 2013

Το ΚΚΕ καταδικάζει την απόφαση της κυβέρνησης για επιστράτευση

Απολύτως αντίθετο στην απόφαση της κυβέρνησης για επιστράτευση των καθηγητών δηλώνει το ΚΚΕ και καλεί σε μαζική συμμετοχή στα συλλαλητήρια του ΠΑΜΕ τη Δευτέρα, σε ένδειξη αλληλεγγύης στους εκπαιδευτικούς και καταδίκης του κυβερνητικού αυταρχισμού.
Στην ανακοίνωση του γραφείου Τύπου του ΚΚΕ τονίζεται ότι η κυβέρνηση εφαρμόζει για μια ακόμη φορά το δόγμα "νόμος και τάξη" που στρέφεται εναντίον των αγώνων του εργαζόμενου λαού.

" Η προσπάθεια της κυβέρνησης να επιβάλλει με τις απειλές και τους εκβιασμούς την πολιτική, που υποβαθμίζει τα μορφωτικά δικαιώματα των νέων και τσακίζει τα εργασιακά δικαιώματα των εκπαιδευτικών, πρέπει να βρει αντιμέτωπους όλους τους εργαζόμενους και τις λαϊκές οικογένειες" αναφέρεται στην ανακοίνωση.
 Το ΚΚΕ χαρακτηρίζει πρόκληση τον ισχυρισμό της κυβέρνηση ότι δήθεν νοιάζεται για το καλό των μαθητών, τη στιγμή που η δική της πολιτική οδηγεί σε κλείσιμο και συγχωνεύσεις σχολείων, σε τεράστιες ελλείψεις, ενώ το κόστος για τη μόρφωση των παιδιών της λαϊκής οικογένειας έχει γίνει δυσβάσταχτο.
 "Αυτή η αντιλαϊκή πολιτική στην εκπαίδευση και στο σύνολο της ζωής του λαού πάει χέρι χέρι με την κρατική καταστολή και τον αυταρχισμό-Το συνδικαλιστικό κίνημα χρειάζεται να οργανώσει την πάλη του, σε κοινή δράση με όλους τους εργαζόμενους, τους γονείς, τη νεολαία, προκειμένου να δοθεί απάντηση στα κυβερνητικά σχέδια επιστράτευσης των εκπαιδευτικών. Να εκφραστεί η αλληλεγγύη στους εκπαιδευτικούς και η καταδίκη στον κυβερνητικό αυταρχισμό με τη μαζική συμμετοχή στα συλλαλητήρια του ΠΑΜΕ τη Δευτέρα" καταλήγει η ανακοίνωση.

Παρασκευή, 10 Μαΐου 2013

Υπερπαραγωγή του ΟΤΕ για το Αστέρας – Ολυμπιακός!

Ο τελικός Κυπέλλου Ελλάδας 2013, ζωντανά και σε High Definition στον ΟΤΕ TV – Μετάδοση και από τον ΑΝΤ1.
Η αντίστροφη μέτρηση για την ανάδειξη του Κυπελλούχου Ελλάδας 2013, ολοκληρώνεται στο Ολυμπιακό Στάδιο της Αθήνας, με τους φιναλίστ Αστέρα Τρίπολης και Ολυμπιακό να αναζητούν το βαρύτιμο τρόπαιο στον ΟΤΕ TV!

Αυτό το Σάββατο 11 Μαΐου στις 20.30, στο ΟΤΕ Sport1HD, o τυπικά γηπεδούχος Αστέρας Τρίπολης, υποδέχεται τον Ολυμπιακό στην ολοκλήρωση μιας συναρπαστικής αγωνιστικής περιόδου, έπειτα από έναν «μαραθώνιο» που ξεκίνησε από το Σεπτέμβριο 2012 με την προβολή 66 συνολικά αγώνων στις αθλητικές συχνότητες του OTE TV.

Οι «ερυθρόλευκοι» πρωταθλητές Ελλάδας 2012-2013, αναζητούν το ντάμπλ για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά απέναντι στη φιλόδοξη ομάδα της Αρκαδίας, η οποία κατόρθωσε να εξασφαλίσει τη συμμετοχή της στον τελικό για πρώτη φορά στην ιστορία.

Η τηλεοπτική παραγωγή του OTE TV για τον τελικό, περιλαμβάνει 2 High Definition OB VAN με περισσότερες από 30 κάμερες υψηλής ευκρίνειας, 4 κάμερες super slow-motion, μακενιστικά συστήματα jimmy jib και super techno, ασύρματο και ενσύρματο σύστημα steady cam, σύστημα περιστρεφόμενης κάμερας low dolly, pitch view studio, τηλεοπτικό studio στον αγωνιστικό χώρο και περισσότερα από 85 άτομα προσωπικό, δημοσιογράφους και τεχνικούς, που θα στηρίξουν τη μετάδοση του αγώνα.

Ο ΟΤΕ TV θα καλύψει από τις 18.30 με pre-game εκπομπή και ζωντανές συνδέσεις από το ΟΑΚΑ με την Τρίπολη και το Πασαλιμάνι, την κορύφωση της τελευταίας αγωνιστικής ημέρας της φετινής διοργάνωσης, δίνοντας πλούσιο ρεπορτάζ, όλες τις δηλώσεις των πρωταγωνιστών πριν και μετά το σπουδαίο αγώνα και στην post-game εκπομπή, όλα σε ποιότητα high definition.

Καλεσμένοι στα ειδικά διαμορφωμένα στούντιο του OTE TV στο Ολυμπιακό Στάδιο, οι παλαίμαχοι παίκτες του Ολυμπιακού, Στέλιος Γιαννακόπουλος, Γιώργος Αμανατίδης, ο πρόεδρος της ΠΑΕ Αστέρας Τρίπολης, Γιώργος Μποροβήλος, ο πρώην προπονητής του Αστέρα Τρίπολης Βαγγέλης Βλάχος και ο πρώην αμυντικός του Αστέρα Τρίπολης Σωκράτης Οφρυδόπουλος.

Την εκπομπή pre-game παρουσιάζει ο Γιώργος Θαναηλάκης με τους Βασίλη Σαμπράκο και Μιχάλη Τσόχο στον σχολιασμό, από τον αγωνιστικό χώρο οι Στέφανος Αβραμίδης και Σωτήρης Κωσταβάρας μεταφέρουν τον παλμό και το ρεπορτάζ, λίγο πριν την έναρξη του σπουδαίου αγώνα. Τον αγώνα περιγράφουν οι Αλέξης Σπυρόπουλος και Αντρέα Παλομπαρίνι.

Ακολουθεί αναλυτικά το τηλεοπτικό πρόγραμμα για τον τελικό αγώνα του Κυπέλλου Ελλάδας και τις εκπομπές του OTE Sport 1HD:

Σάββατο 11.05.13
18.30 Pregame OTE Sport1HD
20.30 Αστέρας Τρίπολης-Ολυμπιακός OTE Sport1HD
22.30 Postgame OTE Sport1HD

Εικόνα και από τον ΑΝΤ1

Τον μεγάλο τελικό του Κυπέλλου Ελλάδος μεταδίδει απευθείας και ο ΑΝΤ1 σε ζωντανή σύνδεση από τον ΟΤΕ TV.

Λίγο πριν το κρίσιμο ματς, έρχεται ο Κυριακός Καψής στο pre game show και παρουσιάζει όλα τα τελευταία νέα μέσα από ζωντανές συνδέσεις και ρεπορτάζ, από το Ολυμπιακό Στάδιο της Αθήνας.

Κάλυψη και από τον NOVAΣΠΟΡ FM

Τον τελικό Κυπέλλου Ολυμπιακός-Αστέρας Τρίπολης θα καλύψει και ο NOVAΣΠΟΡ FM. Στην περιγραφή θα είναι οι Κώστας Μιαούλης και Τόλης Χριστοφοράκης και στο ρεπορτάζ οι Διονύσης Καππάτος, Σωτήρης Ταμπάκος και Χρήστος Οικονόμου.

Στο στούντιο από τις 20.00 έως τις 24.00 θα βρίσκεται ο Άρης Ασβεστάς. Αμέσως μετά ο Μάκης Διόγος 24.00-02.00 θα ανοίξει τις γραμμές στους ακροατές.

Τρίτη, 7 Μαΐου 2013

Η γιορτή μετά τη γιορτή...

. Γιόρτασε το ρωμαίικο την Ανάσταση στηριγμένο στην πιο γενναία πλευρά της παράδοσής του. Το πιο θλιμμένο και για εκατοντάδες χιλιάδες, ίσως εκατομμύρια, το πιο μαύρο Πάσχα των τελευταίων δεκαετιών. Είναι η ζωή μας σε αιχμαλωσία, διότι
του Στάθη

είναι πολλοί οι άνεργοι, μεγάλη η φτώχεια, κάθε οικογένεια κάτι θρηνεί, κάποια απώλεια∙ κάθε οικογένεια κάτι φοβάται, τον κίνδυνο για το σπίτι, με το στεγαστικό που έγινε βαρίδι, το κεραμίδι που έγινε ταφόπλακα, κάθε οικογένεια χτυπημένη σε κάτι απ΄αυτήν την αναίτια (εις ό,τι αφορά την πραγματικότητα κι όχι τους σχεδιασμούς) πανούκλα.

Κι έτσι δεν μπόρεσαν τα τραγούδια να στερεώσουν τη γιορτή, χωρίς το τσάμικο στα πόδια τους οι εορτάζοντες και τα ωραία λαϊκά στην καρδιά τους, άτονοι γιορτάσαμε, μόνον

οι πλούσιοι γιόρτασαν. Αυτοί έχουν να γιορτάζουν, ξέρουν να γιορτάζουν (ακόμα και οι νεόπλουτοι σιγά-σιγά μαθαίνουν), συνεχίζουν να βγάζουν παρά μέσα στην κρίση και από την κρίση. Φυσικά και γιόρτασαν.

Για τους άλλους, τους ηττημένους, το «φτώχια και καλή καρδιά» δεν είναι πλέον αρκετό. Το «η φτώχια θέλει καλοπέραση» δεν παρηγορεί. Έχει τσακισθεί η αρχοντιά του λαού. Διότι η αρχοντιά του ήταν πάντα οι ελπίδες του, και οι ελπίδες του έχουν φύγει για Μπέλσεν, για Νταχάου δεν υπήρχε

περίσσευμα καρδιάς φέτος, μόνο σπασμωδικά λόγια παραμυθίας που ουδείς μας τα πίστευε. Κι αν είχε το τραπέζι αρνί και κόκκινα αυγά και παιδικές φωνούλες, είχε βάρος η ψυχή ανέργους κι ανθρώπους που τους έχουν κλέψει τη ζωή οι σκύλοι.

Και οι ευχές. Λιγοστές και φοβισμένες. Φοβισμένες να μη θυμίσουν οικεία κακά. Και λιγοστές, τι να ευχηθείς; να ξαναβρεί ο άλλος δουλειά; να μην πεινάνε τα παιδιά; να μην πονάνε οι γέροντες; Ευχές χωρίς φιλοδοξίες, χωρίς αέρα στα πανιά τους, ευχές ηττημένες που απλώς απεύχονταν το χειρότερο.

Σε έναν μήνα, περίπου 1.000.000 εργαζόμενοι θα δουν τις αποδοχές τους να μειώνονται, καταργούνται δεκάδες επιδόματα, γύρω στις 45 κλαδικές συμβάσεις λήγουν, πολλοί πάρα πολλοί θα δουν το εισόδημά τους να μειώνεται ακόμα και κατά 40%!

Την ίδια ώρα τα ακίνητα των μικροϊδιοκτητών μπαίνουν στο στόχαστρο της Τρόικας και των ανδρεικέλων της. Ακριβώς μετά την εξάρθρωση της εργασίας, το σπίτι του καθ΄ενός, ήδη βεβαρημένο με είκοσι φόρους, γίνεται ο επόμενος στόχος των αρπακτικών. Με την αύξηση των αντικειμενικών αξιών στα ακίνητα και την είσοδο των αγρών στη φορολόγηση, η γη θα αλλάξει χέρια, θα την αγοράσουν οι πλούσιοι.

Τους οποίους θα διευκολύνει η κυβέρνηση μειώνοντας κι από πάνω τους φόρους αγοραπωλησιών.

Το μόνον που γιόρτασε και γιορτάζει αυτές τις μέρες στη χώρα είναι η προπαγάνδα. Κύματα «αισιοδοξίας» διατρέχουν τα διαπλεκόμενα ΜΜΕ, στημένα γκάλοπ, τεχνικές δημιουργίας ελπιδοφόρου κλίματος, σαν να ‘χει ανοίξει ο κ.Σαμαράς τον Ασκό του Αιόλου και από μέσα να βγαίνει το Κέρας της Αμάλθειας. Φιλότιμες στην ατιμία τους προσπάθειες.

Όμως, ο καθένας ξέρει τι κάνει νιάου-νιάου στα κεραμίδια. Οι τράπεζες που πάνε να του φάνε το σπίτι. Η κυβέρνηση που του έφαγε τον μισθό. Νιάου-νιάου στα κεραμίδια κάνουν τα χαράτσια, τα νέα μέτρα που ήδη

ετοιμάζουν, επειδή δεν απέδωσαν (!) τα τρέχοντα-οι ίδιοι που τα πήραν και τα παίρνουν. Οι ίδιοι θρασύτατοι και ανάλγητοι, νιάου-νιάου στα κεραμίδια κάνουν οι μαλακίες που μας λένε.

Ακόμα και η «Γουώλ Στρητ Τζόρναλ» βρίσκει την κατάσταση στην Ελλάδα απελπιστική. Ελάχιστη η μείωση του χρέους. Στα έξι χρόνια η ύφεση, μη ανατάξιμη η ανεργία. Βρίσκει όμως και κάποια ενθαρρυντικά σημάδια η καλή εφημερίδα! τι; Τις αποκρατικοποιήσεις και τις απολύσεις από το δημόσιο! Κι άλλους άνεργους δηλαδήστην ήδη θηριώδη και μη ανατάξιμη για καμιά δεκαπενταετία ανεργία, κι άλλη δημόσια περιουσία για άρπαγμα. Η γιορτή της λεηλασίας.

Διότι αυτή πλέον είναι η μόνη γιορτή στην Ελλάδα, ούτε η Ανάσταση, ούτε του Αϊγιωργιού, ούτε οποιαδήποτε άλλη, αυτές χλωμά γιορτάζονται και αλαφροπατώντας απέρχονται, ενώ

η γιορτή της λεηλασίας, διαρκής. Ξεσαλωμένη. Φιγουρατζού. Ξεσαλωμένη. Ρηχή και νεκρή, αλλά νικηφόρα για τους Δυνατούς και θανατηφόρα για τους υπόλοιπους. Η γιορτή της λεηλασίας, δηλαδή της δικής μας αιχμαλωσίας και της δικής τους ασυδοσίας, αυτή είναι που ουρλιάζει διαρκώς στα κεραμίδια μας, ο χορός των καταραμένων πάνω στη στέγη μας, των Διαπλεκόμενων, των χρήσιμων ηλίθιων που δεν καταλαβαίνουν Χριστό, των σμπίρων και των φερέφωνων.

  Αλλά, αν στου σπιτιού μου την αυλή έχουν στήσει τρελό γλέντι οι γύπες, κι αν απ’τα κεραμίδια μου ουρλιάζουν τα τέρατα, σαν πιο καθαρά απ’όλα μου φαίνεται να ακούω τον ψίθυρο της δικής μου αδυναμίας..
Αναδημοσίευση από το enikos.gr

Οι πρώτες δηλώσεις του Τάκη Λεμονή μετά την επιστροφή του στον πάγκο του Ολυμπιακού

Ο Τάκης Λεμονής ανέλαβε δράση και εμφανίστηκε αποφασισμένος να αλλάξει την κατάσταση που επικρατεί στον Ολυμπιακό το τελευταίο διάστημα. ...