Στον «επενδυτικό» νόμο εισπρακτικές εταιρίες επιδοτούνται έως και 50% !

ΓΕΝΙΚΑ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΟ ΝΟΜΟ
Επενδυτικά έργα με προϋπολογισμό τουλάχιστον 100.000 € επιδοτούνται σε ποσοστό επιδότησης έως και 50%
                     
ΠΡΟΘΕΣΜΙΕΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΦΑΚΕΛΩΝ
  Από την 1η έως 31η Δεκεμβρίου 2012
                   
ΠΟΙΟΙ ΜΠΟΡΟΥΝ ΝΑ ΣΥΜΜΕΤΑΣΧΟΥΝ
Ήδη ενεργές επιχειρήσεις ή και επιχειρήσεις που πρόκειται να ιδρυθούν.                            ΑΠΟΔΕΚΤΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ
              Οι αποδεκτές δαπάνες αφορούν (ενδεικτικά) στα εξής :
1) Κτιριακές εγκαταστάσεις. Στην κατηγορία αυτή περιλαμβάνονται τόσο οι δαπάνες ενοικίασης του χώρου όσο και οι δαπάνες διαμόρφωσης ή και κατασκευής των χώρων της επιχείρησης. Επίσης οι δαπάνες διαμόρφωσης του περιβάλλοντος χώρου.

Το σύνολο των κτιριακών δαπανών δεν μπορεί να υπερβαίνει το 40% του συνολικού προϋπολογισμού.
2) Προμήθεια μηχανολογικού εξοπλισμού
i. Κύριος και βοηθητικός μηχανολογικός εξοπλισμός
ii. Ηλεκτρονικός εξοπλισμός και εξοπλισμός πληροφορικής (hardware)
iii. Εξοπλισμός δικτύων και παρακολούθησης αποθήκης
iv. Εργαστηριακός εξοπλισμός για μετρήσεις, δοκιμές κλπ
3) Αμοιβές συμβούλων Είναι επιλέξιμες οι δαπάνες για υπηρεσίες παρεχόμενες από εξωτερικούς, ανεξάρτητους προς την επιχείρηση συμβούλους, όπως έρευνες αγοράς, υπηρεσίες υποστήριξης, οργάνωσης και διοίκησης του έργου κλπ
4) Δαπάνες για μεταφορά τεχνογνωσίας από το εξωτερικό , αγορά πατεντών , πιστοποιιήσεις και λοιπές σχετικές δαπάνες (σε ποσοστό το πολύ έως 5% επί του συνολικού προϋπολογισμού

                                   ΤΡΟΠΟΙ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ
α. Φορολογική απαλλαγή (που αφορά κυρίως επενδυτικά σχέδια γενικής επιχειρηματικότητας). Απαλλαγή από 8 έως 10 χρόνια από την καταβολή φόρου εισοδήματος επί των πραγματοποιούμενων προ φόρων κερδών, τα οποία προκύπτουν με βάση τη φορολογική νομοθεσία, από το σύνολο των δραστηριοτήτων της επιχείρησης. Το ποσό της φορολογικής απαλλαγής συνιστά ισόποσο αφορολόγητο αποθεματικό.
β. Επιχορήγηση δαπανών (που αφορά κυρίως επενδυτικά σχέδια τεχνολογικής ανάπτυξης νεανικής επιχειρηματικότητας και τοπικής ανάπτυξης). Δωρεάν παροχή χρηματικού ποσού από το Δημόσιο για την κάλυψη τμήματος των ενισχυόμενων δαπανών του επενδυτικού σχεδίου.
γ. Επιδότηση χρηματοδοτικής μίσθωσης (leasing). Κάλυψη από το Δημόσιο τμήματος των καταβαλλόμενων δόσεων χρηματοδοτικής μίσθωσης που συνάπτεται για την απόκτηση νέου μηχανολογικού και λοιπού εξοπλισμού

                           ΥΨΟΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΣΧΕΔΙΩΝ
Τα επενδυτικά σχέδια μπορούν να κυμανθούν μεταξύ 100.000 € και 50.000.000 €. Το ποσοστό επιδότησης κυμαίνεαι από 25% αναλόγως του μεγέθους της επιχείρησης και της περιφέρειας εγκατάστασης
                       
                         ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ
Ενδεικτικά παραδείγματα επενδυτικών σχεδίων που μπορούν να επιδοτηθούν μέσω του Επενδυτικού Νόμου :
*Επιχειρήσεις είσπραξης οφειλών
Να σε κάψω Γιάννη να σ' αλείψω λάδι! (εδώ)  

Παροχή υπηρεσιών και εκδόσεις
Επιχειρήσεις με δραστηριότητα την παροχή υπηρεσιών τηλεφωνικού κέντρου (call center)
Παραγωγή κινηματογραφικών ταινιών, βίντεο και τηλεοπτικών προγραμμάτων, ηχογραφήσεις και μουσικές εκδόσεις
Έκδοση βιβλίων, περιοδικών
Ταχυδρομικές και μεταφορικές επιχειρήσεις , επιχειρήσεις στον χώρο των logistics
Τουριστικές επενδύσεις
Ίδρυση ή ανακαίνιση ξενοδοχειακής μονάδας τουλάχιστον 3*
Τουρισμός υγείας
Ανακαίνιση παραδοσιακών ή διατηρητέων κτιρίων με σκοπό την τουριστική εκμετάλλευση
Τεχνολογία – πληροφορική
Ίδρυση επιχειρήσεων με δραστηριότητα στον χώρο της σύγχρονης τεχνολογίας ( π.χ. παραγωγή λογισμικού , κατασκευή ηλεκτρονικού εξοπλισμού )
Υπηρεσίες επεξεργασίας δεδομένων (data) και υποστήριξης βάσης δεδομένων
Λειτουργία διαδικτυακών πυλών (web portals)
Υπηρεσίες ροής ειδήσεων ( streaming)
Επιχειρήσεις με δραστηριότητα στις τηλεπικοινωνίες (ενσύρματες, ασύρματες ή δορυφορικές)
Επιχειρήσεις με δραστηριότητα την επισκευή μηχανολογικού ή ηλεκτρονικού εξοπλισμού
Έρευνα – ανάπτυξη (R & D)
Υπηρεσίες έρευνας και ανάπτυξης (R &D) στους τομείς της βιολογίας , των γεωπιστημών, της χημείας και άλλων θετικών επιστημών
Παραγωγή / μεταποίηση
Εκτροφή και αγροτική παραγωγή ( π.χ. εκτροφή σαλιγκαριών και παραγωγή μανιταριών
Ποτοποιϊα
Συσκευασία και τυποποίηση αγροτικών προϊόντων
Μονάδες επεξεργασίας ανακυκλώσιμων υλικών ή διαχείρισης αποβλήτων
Οι μεταποιητικές και τυποποιητικές δραστηριότητες γενικότερα

                      Διάφορες δραστηριότητες
Ίδρυση και λειτουργία μουσείων και βιβλιοθηκών
Κέντρα φιλοξενίας ηλικιωμένων
Φωτοτυπικά κέντρα
Δραστηριότητες φωτογραφίας / βιντεοσκόπησης
Υπηρεσίες μετάφρασης/διερμηνείας
Λιανικό και χονδρικό εμπόριο αυτοκινήτων και μοτοσυκλετών
Κατασκευή και λειτουργία χώρων στάθμευσης (parking)