Κι ενώ η δημόσια εκπαίδευση διαλύεται, ευνοούνται σκανδαλωδώς τα ιδιωτικά εκπαιδευτήρια παντός είδους

          Κωδικοποίηση ρυθμίσεων Μεσοπρόθεσμου για την εκπαίδευση
                 Οι συνέπειες για τα σχολεία και τους εκπαιδευτικούς
Στο Μεσοπρόθεσμο 2013 – 2016 περιλαμβάνονται θεσμικές αλλαγές και ρυθμίσεις που κάνουν εφικτή την εφαρμογή του Προϋπολογισμού.
Σε ότι αφορά στην Δημόσια Εκπαίδευση, υπάρχουν τρεις πυλώνες:
Α. Συρρίκνωση της κρατικής χρηματοδότησης προς τη Δημόσια Εκπαίδευση όλων των βαθμίδων μέσα από:
- μείωση της δαπάνης για υλικοτεχνική υποδομή / λειτουργικές δαπάνες
- μείωση της μισθολογικής δαπάνης (περικοπές μισθών, απολύσεις, κατάργηση οργανικών θέσεων, συρρίκνωση / κατάργηση προσλήψεων και διορισμών)
Β. Πλήρης απελευθέρωση και ενίσχυση της ιδιωτικής αγοράς εκπαιδευτικών υπηρεσιών, συμπεριλαμβανομένων και των ανωτάτων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων μέσα από την απρόσκοπτη λειτουργία των κολεγίων.
Γ. Συρρίκνωση εργασιακών δικαιωμάτων εκπαιδευτικών λειτουργών, ώστε να είναι «ευέλικτο εργατικό δυναμικό», ιδιαίτερα αναφορικά με τους συμβασιούχους και τους εργαζόμενους στον ιδιωτικό τομέα ή με καθεστώς ιδιωτικού δικαίου.
Η περαιτέρω διάλυση της δημόσιας εκπαίδευσης όλων των βαθμίδων, η καταστροφή των Πανεπιστημίων και ΤΕΙ και η εξαθλίωση των εκπαιδευτικών λειτουργών σ’ ένα αυταρχικό διοικητικό πλαίσιο είναι εδώ, κι όλ’ αυτά προς την κατεύθυνση της μεγιστοποίησης των κερδών των ιδιωτικών επιχειρήσεων παροχής εκπαιδευτικών υπηρεσιών κάθε είδους, με πλήρη ελαστικοποίηση των εργασιακών σχέσεων των εργαζομένων τους και με πιθανή διασπάθιση δημόσιου χρήματος.
                ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ, ΓΕΝΙΚΕΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΙΣ
Στην Εισηγητική Έκθεση του Προϋπολογισμού του 2013, σε σχέση με την παιδεία προβλέπονται ως γενικές κατευθύνσεις στην σελ. 48, (Κεφάλαιο 2 Οικονομική και Δημοσιονομική Πολιτική, Διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις), τα ακόλουθα:
• Η περικοπή του κόστους των βιβλίων των μαθητών της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, καθώς τα βιβλία θα χρεώνονται στους γονείς των μαθητών για το σχολικό έτος με υποχρέωση επιστροφής ή αλλιώς πληρωμής για όσα δεν επιστραφούν.
• Η δομική αναθεώρηση στην πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια εκπαίδευση με στόχο την περικοπή του μισθολογικού κόστους των αναπληρωτών εκπαιδευτικών με τη βέλτιστη ΄΄αξιοποίηση΄΄ των μόνιμων εκπαιδευτικών και την ΄΄ορθολογικότερη΄΄ κατανομή τους στις οργανικές θέσεις.
• Ο ΄΄εξορθολογισμός΄΄ του μισθολογικού κόστους του μη μόνιμου εκπαιδευτικού προσωπικού της Ανώτατης Εκπαίδευσης από την μείωση του αριθμού των τμημάτων της Ανώτατης Εκπαίδευσης.
• Οι συγχωνεύσεις σχολικών μονάδων στην πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια εκπαίδευση.
Επιπλέον σε σχέση με την μισθολογική δαπάνη για την παιδεία, στην σελ. 86 της εισηγητικής έκθεσης του προϋπολογισμού (Κεφάλαιο Προϋπολογισμός Γενικής Κυβέρνησης, Τακτικός Προϋπολογισμός) προβλέπονται τα εξής :
επιπλέον μείωση της μισθολογικής δαπάνης με την εφαρμογή:
- επιπλέον μείωσης του προσωπικού που υπηρετεί με συμβάσεις,
- επέκτασης του ενιαίου μισθολογίου και σε άλλες κατηγορίες προσωπικού του Δημοσίου,
- μείωσης των πρόσθετων και λοιπών μισθολογικών παροχών,
- συγκράτησης του αριθμού των εισακτέων στις παραγωγικές σχολές αυστηρά στο ύψος της αναπλήρωσης του προσωπικού που αποχωρεί από την υπηρεσία,
- μείωσης του αριθμού του έκτακτου διδακτικού προσωπικού με εντατικότερη αξιοποίηση του υφιστάμενου και αύξηση των ωρών διδασκαλίας.

ΜΕΣΟΠΡΟΘΕΣΜΟ
Στο Μεσοπρόθεσμο (ΜΠΔΣ) οι παραπάνω στόχοι του Προϋπολογισμού διευκολύνονται θεσμικά ως εξής:

1. Για να εξυπηρετηθεί ο στόχος της αποχώρησης 15000 δημοσίων υπαλλήλων μέχρι το 2016, το Μεσοπρόθεσμο θεσπίζει εκτεταμένη αναστολή προσλήψεων και διορισμών, υποχρεωτικές μετατάξεις, καταργήσεις οργανικών θέσεων, διαθεσιμότητα (εφεδρεία) και απολύσεις σε όλο το δημόσιο τομέα.
Ιδιαίτερα για το Υπουργείο Παιδείας, Πολιτισμού και Αθλητισμού, αναστέλλονται εντελώς οι προσλήψεις διοικητικού προσωπικού για το 2013 και 2014.
Η πρόβλεψη για άμεση εφεδρεία / απολύσεις όλων των διοικητικών υπαλλήλων ΥΕ και ΔΕ που δεν έχουν προσληφθεί με ΑΣΕΠ ή πλεονάζουν, σημαίνει αποψίλωση των διοικητικών υπηρεσιών των εκπαιδευτικών ιδρυμάτων κάθε τύπου (αναλυτικά για την κατηγορία αυτή βλ. παραρτήματα 1 και 2).

2. Μειώνεται ο λόγος προσλήψεων / αποχωρήσεων διδακτικού προσωπικού όλων των βαθμίδων σε 1 προς 10 [Παράρτημα 2]. Στον Προϋπολογισμό αυτά συμπληρώνονται και από την συρρίκνωση μέχρις εξαφανίσεως τις προσλήψεις συμβασιούχων διδασκόντων σε Πανεπιστήμια και ΤΕΙ.

3. Περιορίζονται οι προσλήψεις μέσω ΑΣΕΠ.
Οι διαγωνισμοί ΑΣΕΠ για πρόσληψη εκπαιδευτικών – κατάρτιση επετηρίδας θα γίνονται κάθε 3 και όχι κάθε 2 χρόνια [ΜΠΔΣ, Θ2, 1α]. Θα καταρτίζονται πίνακες διοριστέων από τους επιτυχόντες, οι οποίοι θα περιλαμβάνουν αριθμό διοριστέων ίσο με τον αριθμό των θέσεων που προκηρύχθηκαν. Οι πίνακες διοριστέων θα ισχύουν για 3 χρόνια. Απαγορεύεται ο διορισμός άλλου υποψηφίου από τον πίνακα επιτυχίας, πέραν του αριθμού των θέσεων που προκηρύχθηκαν και των θέσεων που κενούνται, όταν υποψήφιοι που διορίστηκαν παραιτήθηκαν εντός έτους από του διορισμού τους. Εν προκειμένω: Οι επιτυχόντες με σειρά επιτυχίας χαμηλότερη του αριθμού των προκηρυσσομένων κάθε φορά θέσεων δεν θεωρούνται διοριστέοι (και άρα είναι σαν να μην πέτυχαν).
Οι αδιόριστοι του τελευταίου ΑΣΕΠ, που έγινε το 2008, και οι οποίοι είχαν πάρει «παράταση» για διορισμό μέχρι και τη λήξη της φετινής σχολικής χρονιάς (2012-13) με υπουργική απόφαση της Διαμαντοπούλου, εάν δεν διοριστούν και φέτος και δεν εκδοθεί νέα υπουργική απόφαση, χάνουν το δικαίωμα διορισμού και θα πρέπει να ξαναδώσουν ΑΣΕΠ.

4. Ανοίγει ο δρόμος για υποχρεωτικές μεταθέσεις εκπαιδευτικών, σε όλη την επικράτεια και ανεξαρτήτως βαθμίδας και οργανικής θέσης. Το Υπουργείο Παιδείας θα ορίζει κάθε φορά με ποια κριτήρια θα διενεργηθούν μεταθέσεις και ποια θα είναι η βαρύτητα των αντικειμενικών κριτηρίων (έτη προϋπηρεσίας, οικογενειακή κατάσταση, συνυπηρέτηση κλπ). Τα κριτήρια αυτά θα περιγράφονται σε Π. Δ. Φαίνεται πως η υπεραριθμία στο σχολείο θα λειτουργήσει ως παράγων για (υποχρεωτική;) μετάθεση σε σχολεία όλης της επικράτειας, ανεξαρτήτως βαθμίδας και οργανικής θέσης. Φαίνεται πως η ρύθμιση αυτή δίνει τη δυνατότητα στο Υπουργείο να ζητήσει υποχρεωτικές μεταθέσεις εκπαιδευτικών –ως τώρα οι μεταθέσεις γίνονται εκουσίως, με αίτηση του ενδιαφερομένου– σύμφωνα με τα κριτήρια που θα περιγράφει το Π. Δ. «για το συμφέρον της εθνικής οικονομίας» –ως τώρα οι μεταθέσεις και λοιπές τοποθετήσεις εκπαιδευτικών γίνονταν για τις ανάγκες της υπηρεσίας και μόνον, δηλαδή με εκπαιδευτικά αμιγώς κριτήρια– και για «την ποιότητα του εκπαιδευτικού συστήματος» και, μάλιστα, ακόμη και σε θέσεις εκτός του κλάδου τους (από β’ θμια σε α’ θμια, φερ’ ειπείν για τους ξενόγλωσσους, εικαστικούς, μουσικούς κ.α. ειδικότητες ή και αντιστρόφως, ενδεχομένως και σε ΙΕΚ ή και σε Πανεπιστήμια και ΤΕΙ).
Προφανώς, η λογική είναι η δυνατότητα μετακίνησης του «πλεονάζοντος» προσωπικού προκειμένου να μην γίνουν νέες προσλήψεις, είτε μονίμων είτε συμβασιούχων (ο προϋπολογισμός προβλέπει αναδιάρθρωση της δευτεροβάθμιας ώστε οι προσλήψεις συμβασιούχων να μειωθούν κατά 75%).

5. Προαναγγέλλονται οι συγχωνεύσεις ΑΕΙ / ΤΕΙ προκειμένου να επιτευχθεί μείωση των λειτουργικών τους δαπανών κατά 110 εκατομμύρια ευρώ (περίπου 150 ιδρύματα, όπως εξειδικεύεται στον Προϋπολογισμό).

6. Περικόπτονται βάναυσα οι πόροι από τους οποίους χρηματοδοτείται η δημόσια Ανώτατη Εκπαίδευση και Έρευνα της χώρας, ως εξής:
- Καταργείται η μεταφορά πόρων προς το ΕΚΠΑ, το ΕΜΠ και το ΑΠΘ (όπως το ποσοστό 0,5% επί της αξίας των εισαγομένων εμπορευμάτων, παρ. 2, ν.δ. 3883/1958, ύψους περίπου 270.000 ευρώ ετησίως αυτή τη στιγμή βλ. Παράρτημα 2], το 1% από τα οικοδομικά έργα κ.α. [βλ. Παράρτημα 3 - Φωτίου]
- Υποχρεώνει την Επιτροπή Ερευνών κάθε ιδρύματος να δίνει το 40% του αδιάθετου αποθεματικού της για τις λειτουργικές δαπάνες του ιδρύματος [βλ. Παράρτημα 2]. Με τον τρόπο αυτό αποστερείται πόρων η πανεπιστημιακή έρευνα και απαλλάσσεται το Κράτος από την υποχρέωσή του να καλύπτει τις λειτουργικές ανάγκες των ιδρυμάτων.

Οι συνέπειες είναι τραγικές: Με δεδομένο το κούρεμα των αποθεματικών των ΑΕΙ από το PSI και τις απώλειες ήδη 97 εκατ. Ευρώ με την παραπάνω διάταξη, ό,τι πήγαινε μέχρι σήμερα για υποτροφίες και για ενίσχυση της έρευνας θα πηγαίνει για νερό, τηλέφωνο, ηλεκτρικό και θέρμανση, ακόμη και για μισθοδοσία προσωπικού. Είναι προφανές ότι με τις προβλεπόμενες περικοπές, κατά 20% επιπλέον του 50% που έχει ήδη τελεσθεί στους προϋπολογισμούς των ΑΕΙ, τα ΑΕΙ της χώρας χρεοκοπούν, τα κλείνουν.

7. Εξαθλιώνονται μισθολογικά οι διδάσκοντες Πανεπιστημίων και ΤΕΙ, με αμοιβές που ξεκινούν από τα 940 ευρώ περίπου στις κατώτερες βαθμίδες διδασκόντων στα ΤΕΙ και ερευνητών και φτάνουν μέχρι τα 1750 στην ανώτερη βαθμίδα των Πανεπιστημίων [Παράρτημα 2]

8. Καταργείται κάθε έννοια Δημοκρατίας με την παράγραφο που νομιμοποιεί και επιβάλλει την επιστολική-ηλεκτρονική ψήφο [ΜΠΔΣ, παρ. Θ/Θ1]

9. Καταργείται κάθε περιορισμός στη λειτουργία των κολεγίων, των οποίων οι απόφοιτοι θα έχουν ίσα επαγγελματικά δικαιώματα με τους αποφοίτους της ανώτατης εκπαίδευσης. Είναι η πρώτη φορά που μέσω της δικαιόχρησης (franchising) αναγνωρίζονται πτυχία των κολεγίων. Καταστρατήγηση του α. 16 του Συντάγματος.

10. Κι ενώ η δημόσια εκπαίδευση διαλύεται, ευνοούνται σκανδαλωδώς τα Κέντρα Δια βίου Μάθησης και Συνεχιζόμενης Επαγγελματικής Κατάρτισης (δηλαδή όλα τα ιδιωτικά φροντιστήρια παντός είδους) καθώς και τα ιδιωτικά σχολεία. Εν προκειμένω:
- Τα κριτήρια αδειοδότησης των παρόχων κατάρτισης χαλαρώνουν κι άλλο υπονομεύοντας την ποιότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών.
- Όλοι οι έλεγχοι του προσωπικού που θα διδάσκει στα κολέγια αίρονται και όποιος θέλει ανοίγει ένα εκπαιδευτήριο με απλή έναρξη επαγγέλματος!
- Αντίστοιχα, όποιος άνω των 18, χωρίς ποινικό μητρώο και εφόσον δεν έχει απολυθεί από δημόσιο ή και ιδιωτικό εκπαιδευτήριο για λόγους ανεπάρκεια, ανοίγει ιδιωτικό σχολείο.
- Τα ΚΕΚ υποβαθμίζονται και εξομοιώνονται με τα χαλαρά ποιοτικά κριτήρια (κτιριολογικά, στελεχιακά, επιστημονικά κλπ.) των Κέντρων Ελευθέρων Σπουδών.
- Τίθεται σε τεράστιο κίνδυνο η αξιοποίηση πόρων του ΕΣΠΑ, καθώς για την περίοδο 2011 – 2013 και στο πλαίσιο του Ε.Π. «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού», τα ΚΕΚ έχουν αναλάβει ως ανάδοχοι σε συμβασιοποιημένα ή ενταγμένα έργα που τελούν υπό συμβασιοποίηση, την κατάρτιση πάνω από 150.000 ανέργων και εργαζομένων.

11. Πετάει στο δρόμο τους ιδιωτικούς εκπαιδευτικούς που απολύονται ύστερα από πολυετή (6ετή και άνω) εργασία, αφού καταργεί τη δυνατότητα πρόσληψής τους στη δημόσια εκπαίδευση, όπως ίσχυε μέχρι σήμερα. Ένα ακόμη χτύπημα στους εργαζόμενους αυτής της κατηγορίας, μετά τις σκανδαλώδεις ατομικές συμβάσεις των 300 ευρώ για τους εργαζόμενους σε φροντιστήρια...

Στο Μεσοπρόθεσμο Πλαίσιο 2013-2016 που ήδη ψηφίστηκε προβλέπονται: εκτεταμένη αναστολή προσλήψεων και διορισμών, υποχρεωτικές μετατάξεις, καταργήσεις οργανικών θέσεων, διαθεσιμότητα (εφεδρεία) και απολύσεις. Πιο συγκεκριμένα προβλέπονται:

Α. Αποχώρηση 15000 δημοσίων υπαλλήλων μέχρι το 2016, οι οποίες θα δρομολογηθούν με τις εξής μεθοδεύσεις:
- Άμεση –από την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου– κατάργηση των θέσεων υπαλλήλων των κατηγοριών ΔΕ και ΥΕ των ειδικοτήτων Διοικητικού, Διοικητικού – Λογιστικού, Διοικητικού – Οικονομικού και Διοικητικών Γραμματέων των υπαλλήλων με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου, οι οποίοι δεν έχουν προσληφθεί με διαγωνισμό ή με διαδικασία επιλογής σύμφωνα με προκαθορισμένα και αντικειμενικά κριτήρια υπό τον έλεγχο ανεξάρτητης αρχής ή με ειδικές διαδικασίες επιλογής που περιβάλλονται με αυξημένες εγγυήσεις διαφάνειας και αξιοκρατίας και εφόσον ο αριθμός των υπαλλήλων αυτών: αα) είναι μεγαλύτερος των δέκα (10) ανά φορέα και ββ) ανέρχεται σε ποσοστό μικρότερο του 30% του συνολικού αριθμού των υπαλλήλων των ως άνω κλάδων και ειδικοτήτων που υπηρετούν στον οικείο φορέα. Στο συνολικό αριθμό των υπαλλήλων του φορέα που λαμβάνεται ως μέγεθος αναφοράς υπολογίζονται οι μόνιμοι πολιτικοί υπάλληλοι και οι υπάλληλοι με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου, ανεξαρτήτως εκπαιδευτικής βαθμίδας. Από την εφαρμογή της διάταξης αυτής εξαιρούνται οι φορείς κοινωνικής ασφάλισης, τα νοσοκομεία και η Γενική Γραμματεία Πολιτισμού του Υπουργείου Παιδείας & Θρησκευμάτων, Πολιτισμού & Αθλητισμού. Οι υπάλληλοι αυτοί, μόνιμοι και ΙΔΑΧ, τίθενται σε καθεστώς διαθεσιμότητας και οι οργανικές τους θέσεις καταργούνται. Η διαδικασία αυτή πρέπει να ολοκληρωθεί σε 15 μέρες περίπου από τη δημοσίευση του παρόντος και η καθυστέρηση ή η μη εφαρμογή αποτελεί πειθαρχικό παράπτωμα για τις αρμόδιες Διευθύνσεις. Διαθεσιμότητα σημαίνει: 1 χρόνος με τα 3 / 4 των αποδοχών τους και μετά απόλυση, εκτός και εάν επανακαταρτιστούν και μεταταχθούν σε άλλες θέσεις εκουσίως (εφόσον βέβαια υπάρχουν τέτοιες).
- Επίσης, μη προσδιοριζόμενος αριθμός δημοσίων υπαλλήλων που τίθενται αυτοδικαίως σε αργία για λόγους πειθαρχικούς – και τέτοιοι μπορεί να είναι ακόμη και υπάλληλοι των οποίων η πειθαρχική δίωξη δεν έχει ακόμη εκδικαστεί – κινδυνεύουν επίσης με διαθεσιμότητα.

Β. Παράλληλα προβλέπεται αναστολή προσλήψεων και διορισμών του μόνιμου προσωπικού και του προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου (ΙΔΑΧ) χρόνου των κατηγοριών ΥΕ και ΔΕ, όλων των κλάδων και ειδικοτήτων, των ΟΤΑ α΄ και β΄ βαθμού και των Ν.Π.Ι.Δ. έως την 31. 12.2016. Για τους ΙΔΑΧ προβλέπεται μείωση πενήντα τοις εκατό (50%) σε σχέση με τις αντίστοιχες εγκρίσεις του έτους 2010 και κατά δέκα τοις εκατό (10%) επιπλέον το 2012, ενώ για τα έτη 2013 και 2014 το ποσοστό προσδιορίζεται σε 20% σε σχέση με το προηγούμενο έτος και για τα έτη 2015 και 2016 σε 10% σε σχέση με το προηγούμενο έτος.

Γ. Με δεδομένα τα παραπάνω, ο λόγος προσλήψεων – αποχωρήσεων σε όλο το δημόσιο τομέα προσδιορίζεται σε 1 προς 5.

Δ. Υποχρεωτικές μετατάξεις σε όλο το φάσμα του δημοσίου τομέα «για την κάλυψη υπηρεσιακών αναγκών, ιδίως στις περιπτώσεις που οι ανάγκες αυτές προκύπτουν λόγω μεταβολής των αρμοδιοτήτων των υπηρεσιών και των συναφών δραστηριοτήτων τους, όταν διαπιστώνεται μετά τη διενέργεια αξιολόγησης πλεονάζον προσωπικό, ή για την καλύτερη αξιοποίηση του ανθρώπινου δυναμικού». Προσωπικό με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου μπορεί να μεταφέρεται για τον ίδιο λόγο σε ν.π.ι.δ. του δημόσιου τομέα. Οι μετατάξεις αυτές μπορεί να γίνονται «εκουσίως» και σε κατώτερη θέση απ’ αυτήν που κατείχε προηγουμένως ο υπάλληλος, με αντίστοιχη αλλαγή και στο μισθολογικό του καθεστώς. Οι οργανικές θέσεις που αδειάζουν από τη μετάταξη μπορούν να καταργηθούν. Η άρνηση της μετάταξης επιφέρει πειθαρχική δίωξη για τους μόνιμους και απόλυση για τους ΙΔΑΧ ή τους ευρισκόμενους σε διαθεσιμότητα.
πηγή:alfavita.gr