Μετάβαση στο κύριο περιεχόμενο

Περίληψη: Έγκριση µνηµονίου συνεργασίας µεταξύ του ∆ήµου Σικυωνίων και της «Ελληνικής Οµάδας ∆ιάσωσης Κορινθίας»

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α
Από το Πρακτικό της 14/13-6-2012 συνεδρίασης του ∆ηµοτικού Συµβουλίου.
Αριθ. Απόφασης : 287
Περίληψη: Έγκριση µνηµονίου συνεργασίας µεταξύ του ∆ήµου Σικυωνίων και της «Ελληνικής
Οµάδας ∆ιάσωσης Κορινθίας» και εξουσιοδότηση ∆ηµάρχου για την υπογραφή του.
Στο Κιάτο και στο ∆ηµοτικό κατάστηµα, σήµερα, την 13
η
του µηνός Μαΐου 2012, ηµέρα της εβδο-
µάδας Τετάρτη ώρα 8.30΄ µ.µ, συνήλθε υπό την προεδρία του ∆ηµοτικού Συµβούλου, κ. Λεονάρδου
Αναστασίου, σε Τ α κ τ ι κ ή συνεδρίαση, το ∆ηµοτικό Συµβούλιο, ύστερα από την υπ’ αριθ.
13527/8-6-2012 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου, που επιδόθηκε σύµφωνα µε τις διατάξεις των
σχετικών άρθρων του Ν. 3852/2010 σε κάθε ένα σύµβουλο ξεχωριστά καθώς και στο ∆ήµαρχο, ο
οποίος και παρευρέθηκε. Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόµιµη απαρτία, γιατί σε σύνολο 27 µελών
βρέθηκαν παρόντα 18, δηλαδή:
ΠΑΡΟΝΤΕΣ [18] 1. Λεονάρδος Αναστάσιος Πρόεδρος και Μέλη του ∆.Σ. οι κ.κ. 2. Χουσελάς
Ευάγγελος, [παρών µέχρι και το 17ο θέµα] 3. Θελερίτης Γεώργιος, 4. Καρακούσης Ευάγγελος, 5. Παπαβασιλείου
Νικόλαος 6.Μπάτσος Αντώνιος, , 7. Ζάρκος ∆ηµήτριος, 8.Kουτρέτσης Σπυρίδων, 9. Πανάγου
Αθανάσιος, ,
10.Σωτηρόπουλος Ιωάννης, 11.Μπούκης Γεώργιος, 12.Χρυσικός Παύλος,
13.Παπαθανασίου Ελένη, 14. Ζαχαριάς Χρήστος [παρών µέχρι και το 26ο θέµα] ,15. Τσιάνος Ιωάννης, 16.
Σπανός Κων/νος, 17. Χατούπης Νικόλαος, 18. Μακρής Βασίλειος[παρών µέχρι και το 25ο θέµα].
ΑΠΟΝΤΕΣ [9] 1. Βυτινιώτης Χαρίλαος Αντ/δρος 2. Καππαή-Καλπαξή Ελένη, Γραµµατέας
3. Λέγγας Σπυρίδων , 4. Καραδήµας Βλάσιος, 5. Χωρέµης Αναστάσιος, 6. Γεωργούσης ∆ηµήτριος
7. Παπαδηµητρίου Σωτήριος 8. Σταµατόπουλος Γεώργιος, 9. Σπηλιωτακάρας Σωτήριος
ΣΗΜΕΙ ΣΗ: Ο κ. Σπηλιωτακάρας και ο κ. Σταµατόπουλος ήταν απόντες στην έναρξη της
συνεδρίασης ο µεν ο πρώτος προσήλθε στην συζήτηση του 1
ου
θέµατος ηµερήσιας διάταξης και
αποχώρησε µετά την συζήτηση και ψηφοφορία του 30
ου
θέµατος και ο δε δεύτερος προσήλθε
στην συζήτηση του 6
ου
θέµατος ηµερήσιας διάταξης .
ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ∆.Κ. ΚΑΙ ΠΡΟΕ∆ΡΟΙ ΚΑΙ ΕΚΠΡΟΣ ΠΟΙ ΤΟΠΙΚ Ν ΚΟΙΝΟΤΗΤ Ν
ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΠΡΟΕ∆ΡΟΙ 1.∆ριτσόπουλος Ανάργυρος (Κάτω ∆ιµηνιού), 2. Σπηλιώτης
∆ηµήτριος (Κληµεντίου), 3. Χουσελάς Βασίλειος (Ψαρίου), 4. Πανάγαινας Κων/νος (Λαλιωτίου)
5.Μπούκης Παρασκευάς (Μεγ. Βάλτου), 6.Μηλιώτης Γεώργιος (Μικ. Βάλτου), 7.Κλειούφη Γεωργία
(Μουλκίου), 8.Χρόνης Ιωάννης (Μποζικών), 9.Γιαννάκαινας Αναστάσιος (Σικυώνος), 10.Μυττάς
Βασίλειος (Σουλίου), 11.Μούκος Γεώργιος (Τιτάνης),12.Ράπτης Νικόλαος (Καισαρίου), 13. Κύργαινας
Παναγιώτης (Κεφαλαρίου) 14. Κελλάρης ∆ηµήτριος (Πασίου).
ΑΠΟΝΤΕΣ ΠΡΟΕ∆ΡΟΙ Λεονάρδος Ιωάννης(Κιάτου) 1. Βρέντας Ιωάννης, 2. Κάππος Ανδρέας
(Αρχ. Φενεού) 3. Φιακάς Παναγιώτης (Γκούρας) 4. Τσεµεντζής Λεωνίδας (Ματίου) 5.Ζαφείρης
Γεώργιος, (Μεσσινού) 6. Χριστόπουλος Θεόδωρος (Μοσιάς) 7. Ζέρβας Γεώργιος (Φενεού).
8.Ραφτόπουλος Κων/νος (Κρυονερίου) 9. ∆εδάκης Σπυρίδων Καστανιάς) 10. Καραγκέλης ∆ηµήτριος
(Λαύκας)
ΠΑΡΟΝΤΕΣ
ΕΚΠΡΟΣ ΠΟΙ
1.ΣταθακόπουλοςΚων/νος(Παραδεισίου),2,Αναστασίου
Θεοφάνης (Γονούσας).
ΑΠΟΝΤΕΣ ΕΚΠΡΟΣ ΠΟΙ 1. ∆ρίµας Ιωάννης (∆ροσοπογής), 2. Σελέκος Κων/νος (Καλλιάνων),
3. Καρατζάς Σωτήριος (Στυµφαλίας), 4. Τσετσώνης Παναγιώτης (Κάτω Ταρσού), 5. Παναγόπουλος
∆ηµήτριος (Πανόραµα), 6. ∆ρούλιας Χρήστος (Στενού) 7. Ρήγας Ιωάννης (Βελίνας) 8. Καραχοντζίτης
Νικόλαος (Ασπροκάµπου) 9. Σκάζας ∆ηµήτριος (Κυλλήνης)
ΑΔΑ: Β4ΛΤΩ1Θ-4Ε7Page 2

2
ΠΡΟΕ∆ΡΟΙ ΤΟΠ. ΣΥΜΒΟΥΛΙ Ν ΝΕ Ν ΤΟΥ ∆ΗΜΟΥ ΜΑΣ
ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΠΡΟΕ∆ΡΟΙ: -
ΑΠΟΝΤΕΣ ΠΡΟΕ∆ΡΟΙ: 1. Παλαιολόγος Αλέξανδρος, 2. Καπέλλος Απόστολος 3. Κασµάς Αλέξανδρος
ΘΕΜΑ 4
ο
Στο 4
ο
θέµα της ηµερήσιας διάταξης: Έγκριση µνηµονίου συνεργασίας µεταξύ του ∆ήµου
Σικυωνίων και της «Ελληνικής Οµάδας ∆ιάσωσης Κορινθίας» και εξουσιοδότηση ∆ηµάρχου για
την υπογραφή του, ο Πρόεδρος του ∆ηµοτικού Συµβουλίου κ. Λεονάρδος Αναστάσιος, εισηγούµενος
το θέµα έθεσε υπόψη του ∆.Σ. τα εξής:
Σύµφωνα µε τις διατάξεις του αρθρ. 214 παρ. 3 Ν. 3463/2006 «οι αρχές του εθελοντισµού
µπορούν να αξιοποιηθούν µ’ ευθύνη των αρµοδίων οργάνων σε κάθε ∆ήµο». Εν συνεχεία, σύµφωνα µε
το άρθρ. 83 παρ 3 και 84 παρ. 5 του Ν. 3852/2010 «τα συµβούλια δηµοτικών και τοπικών κοινοτήτων
προωθούν τον εθελοντισµό και συνεργάζονται µε οµάδες εθελοντών για την εξυπηρέτηση των αναγκών
των δηµοτικών και τοπικών κοινοτήτων».
Με την αριθ. 462/2011 Απόφαση ∆ηµοτικού Συµβουλίου αποφασίστηκε η σύσταση «Οµάδας
Εθελοντών ∆ήµου Σικυωνίων» η οποία θα προσφέρει εθελοντικά δια µέσου των µελών της υπηρεσίες
σε διάφορους τοµείς όπως η πολιτική προστασία, η υγεία, η παιδεία, η αιµοδοσία, ο πολιτισµός, ο
αθλητισµός, αλλά και δράσεις που αφορούν το περιβάλλον και γενικότερα πάσης φύσεως κοινωνική
εργασία.
Ειδικότερα τα θέµατα πολιτικής προστασίας και αντιµετώπισης φυσικών καταστροφών
χρειάζονται ενηµέρωση και εξειδικευµένο προσωπικό που θα προετοιµάσει τους ήδη εγγεγραµµένους
εθελοντές µας, αλλά και όσους θα εγγραφούν στο µέλλον.
Στο νοµό µας δραστηριοποιείται το Σωµατείο που φέρει την επωνυµία «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΜΑ∆Α
∆ΙΑΣ ΣΗΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ», το οποίο βάσει του καταστατικού έχει ως σκοπούς, µεταξύ άλλων, την
παροχή βοήθειας στο κοινωνικό σύνολο σε καταστάσεις έκτακτης ανάγκης, την αντιµετώπιση κάθε
είδους καταστροφών φυσικών, τεχνολογικών ή άλλων και τη δραστηριοποίηση στις φάσεις της
πρόληψης, της άµεσης επέµβασης, της αποκατάστασης και της ανοικοδόµησης, επίσης τη συµµετοχή
στον πολιτικό σχεδιασµό και προστασία, όπως αυτή ορίζεται από την ισχύουσα νοµοθεσία και τη
συνεργασία µε κρατικούς φορείς ή άλλους φορείς κ.α.
Σύµφωνα µε τη 2
η
αναθεωρηµένη έκδοση του Γενικού Σχεδίου Αντιµετώπισης Εκτάκτων
Αναγκών, στα πλαίσια του Γενικού Σχεδίου Πολιτικής Προστασίας µε τη συνθηµατική λέξη
«Ξενοκράτης», της Γενικής Γραµµατείας Πολιτικής Προστασίας (αρ. πρωτ. 4795/8-7-2011),
προβλέπεται η σύναψη µνηµονίων συνεργασίας του ∆ήµου µε ιδιωτικούς φορείς για την
αποτελεσµατική αντιµετώπιση εκτάκτων αναγκών.
Κατόπιν των παραπάνω, προς ενίσχυση των δράσεων του εθελοντισµού στο ∆ήµο µας σε ό,τι
αφορά στην αντιµετώπιση θεµάτων πολιτικής προστασίας και µε σκοπό την προστασία των πολιτών του
∆ήµου και ευρύτερα του κοινωνικού συνόλου, προτείνουµε τη συνεργασία του ∆ήµου µας µε την
«ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΜΑ∆Α ∆ΙΑΣ ΣΗΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ» και την υπογραφή ενός Μνηµονίου συνεργασίας
όπου θα αναφέρονται αναλυτικά οι υποχρεώσεις των συµβαλλοµένων µερών.
Απαιτείται απόφαση ∆ηµοτικού Συµβουλίου µε την οποία:
α) Θα εγκρίνεται η συνεργασία του ∆ήµου µε την «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΜΑ∆Α ∆ΙΑΣ ΣΗΣ
ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ»,
β) Θα εξουσιοδοτείται ο ∆ήµαρχος για την υπογραφή του σχετικού µνηµονίου συνεργασίας
και
γ) θα παραχωρείται ένας χώρος που θα χρησιµοποιείται ως κέντρο επιχειρήσεων του
παραπάνω Σωµατείου στο ∆ήµο µας.
ΑΔΑ: Β4ΛΤΩ1Θ-4Ε7Page 3

3
Το Συµβούλιο αφού έλαβε υπόψη του τα παραπάνω εκτεθέντα, την ισχύουσα νοµοθεσία και µετά από
διαλογική συζήτηση µεταξύ των µελών του όπως αναλυτικά αναφέρεται στα ηχογραφηµένα και
αποµαγνητοφωνηµένα πρακτικά.
Α π ο φ α σ ί ζ ε ι ΟΜΟΦ ΝΑ
1. Εγκρίνει την υπογραφή µνηµονίου συνεργασίας µεταξύ του ∆ήµου Σικυωνίων και του Σωµατείου που
φέρει την επωνυµία «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΜΑ∆Α ∆ΙΑΣ ΣΗΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ» στα πλαίσια δραστηριοποίησης
του ∆ήµου σε θέµατα πολιτικής προστασίας.
2. Εξουσιοδοτεί το ∆ήµαρχο για την υπογραφή του σχετικού µνηµονίου συνεργασίας
3. Την δωρεάν παραχώρηση της χρήσης Τµήµατος του ισογείου (γραφείο ηµιώροφου) του ∆ηµοτικού
αναψυκτηρίου στη θέση Σφαγεία, για να χρησιµοποιηθεί ως κέντρο επιχειρήσεων του παραπάνω
Σωµατείου στο ∆ήµο µας.
Η παρούσα Απόφαση έλαβε αυξ. αριθ. 287/2012
Συντάχθηκε και υπογράφεται
Ακολουθούν υπογραφές
Ακριβές Απόσπασµα
Κιάτο 14-6-2012
Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΛΕΟΝΑΡ∆ΟΣ

Δημοφιλείς αναρτήσεις από αυτό το ιστολόγιο

Έτσι χάθηκε ο Καπετάν Πελοπίδας....

Πιτσιωτά:Ένα από τα δέκα ορεινά χωριά του Δήμου Αγίου Γεωργίου Τυμφρηστού του νομού Φθιώτιδος, χτισμένο σε μια ρεματιά, πλούσιο σε νερά,με τις βουνοπλαγιές κατάφυτες από βελανιδιές και έλατα.    Στα εξήντα σπίτια προπολεμικά κατοικούσαν 300 άτομα με 50 μαθητές στο Δημοτικό Σχολείο                                                                                                  Και να μια μέρα χτυπά η καμπάνα πιο ζωηρά. Έχομε πόλεμο, επιστράτευση.                                         Αρκετοί στρατεύσιμοι πολέμησαν στο Αλβανικό μέτωπο και όλοι γύρισαν πίσω στο χωριό. Έχουμε κατοχή. Μα στο χωριό μας μόνο μια φορά πέρασε ένας λόχος Ιταλών και μετά όταν φούντωσε το αντάρτικο είχαμε ελεύθερη Ελλάδα. Ο Άρης Βελουχιώτης μετά την πρώτη του εμφάνιση στις 7 Ιούνη 1942 στη Δομνίστα συνεχίζει τις εμφανίσεις του από χωριό σε χωριό σε όλη την περιτυμφρήστεια περιοχή.
Θυμάμαι τότε ένα απόγευμα που με το χτύπημα της καμπάνας μαζευτήκαμε στο προαύλιο του Σχολείου όπου μας μίλησε ο Άρης. “Είμαστε μ…

Σάββας Κωφίδης: «Στη μάχη με τα τέρατα του κρατικού μηχανισμού, με τα τέρατα του φασισμού βγήκα νικητής, δεν έγινα ο ίδιος τέρας»

Μια διαφορετική συνέντευξη, με έναν από τους σημαντικότερους πρώην διεθνείς ποδοσφαιριστές, ο οποίος έχει ριζωθεί στις ψυχές και στις καρδιές εγχώριων φιλάθλων, κι όχι μόνο…  Ο Σάββας Κωφίδης, μεταξύ άλλων, μιλά για την αγαπημένη του μεταλλική σκηνή, τον πολιτισμό,αλλά και για τα καλά και τα… άρρωστα του ποδοσφαίρου… Επιπρόσθετα, συνθέτει και… κατεβάζει «ενδεκάδες» στο πιο ονειρικό παιχνίδι… Όλοι στις θέσεις σας, αρχίζει το «ματς»! -Σάββα, είσαι διαχρονικά μία από τις πιο… βαριές φανέλες του ελληνικού ποδοσφαίρου. Σύμφωνα με την πολυετή και σπουδαία επαγγελματική σου πορεία / καριέρα, ως ποδοσφαιριστής και προπονητής, τι σε κάνει υπερήφανο και τι αντίστροφα σε απογοητεύει από το «βασιλιά» των σπορ, στη χώρα μας και παγκοσμίως; Το ποδόσφαιρο είναι ένα παιχνίδι, που προσφέρει έντονα συναισθήματα, τα οποία δύσκολα συναντάς σε άλλα αθλήματα. Η κοινωνικότητα και ο πολιτισμός που πηγάζει μέσα από το ποδόσφαιρο είναι πράγματα για τα οποία μπορεί να νοιώθω περήφανος, αλλά για τον μικροαστισμό κ…

Κωστουλάκης Κωνσταντίνος (Λευκός Αρκάδιος)

ΑΡΚΑΔΙΟΣ ΛΕΥΚΟΣ (1905-1983)
Ο Αρκάδιος Λευκός (πραγματικό όνομα Κωνσταντίνος Κωστουλάκης) γεννήθηκε στο Ρέθυμνο της Κρήτης.
Σπούδασε νομικά και εργάστηκε ως δικηγόρος και στη συνέχεια ως δημόσιος υπάλληλος σε διάφορες πόλεις της Ελλάδας, τη Θεσσαλονίκη και τέλος στην Αθήνα, όπου έζησε ως το θάνατό του.
Την πρώτη επίσημη εμφάνισή του στη λογοτεχνία πραγματοποίησε το 1932 με τη δημοσίευση σε συνέχειες στο περιοδικό Νέα Εστία της νουβέλας "Σε πόλεμο με τον εαυτό μου", η οποία έγινε δεκτή με ενθουσιασμό από τους κριτικούς.
Ακολούθησε η έκδοση του μυθιστορήματος Κρίσις… στη Θεσσαλονίκη (1934) και τρία ακόμη μυθιστορήματα με μεγάλα χρονικά διαστήματα ανάμεσά τους, ως το 1971 οπότε τιμήθηκε με το δεύτερο κρατικό βραβείο μυθιστορήματος για το έργο του "Συλλογή από μαχαίρια", βράβευση η οποία προκάλεσε την οργισμένη αντίδρασή του.

Στο χώρο των λογοτεχνικών περιοδικών της εποχής οι εμφανίσεις του Λευκού σπανίζουν - κάποιες δημοσ…