Ποιοί μπορούν να αγοράσουν αγροτικό αυτοκίνητο; Υπάρχουν προνόμια; Βουλιάζει η αγορά επαγγελματικών

Τα απαραίτητα δικαιολογητικά αλλά και την διαδικασία για την αγορά αγροτικού αυτοκίνητου,παρουσιάζουμε παρακάτω...                                                      Διάβασε σχετικές διευκρινήσεις,ως προς την ταξινόμηση και χορήγηση αδείας (εδώ)                                                                       
Υπάρχουν κάποιες φορο-ελαφρύνσεις ή ενδεχομένως προνόμια για κάποιον που ενδιαφέρεται να αγοράσει αγροτικό (επαγγελματικό) αυτοκίνητο;                                                                                                                                                   Σύμφωνα με τους εκπροσώπους των εταιριών: «οι απαλλαγές τους περιορίζονται στο ότι περνάνε στο καθεστώς του μειωμένου τέλους ταξινόμησης (π.χ. τα pick up έχουν 7% ενώ αν ήταν επιβατικά θα είχα 40% επειδή είναι δίλιτρα). Επίσης υπάρχει και το θέμα της απόσυρσης η οποία ισχύει. Μάλιστα μπορεί ο κάτοχος ενός επιβατικού να αποσύρει το όχημά του και να αγοράσει επαγγελματικό. Ενώ το αντίθετο δεν ισχύει».

Τα προνόμια ή οι φοροαπαλλαγές έχουν να κάνουν στην αγορά των επαγγελματικών αυτοκινήτων:

1) Με την ελληνική νομοθεσία που στα επαγγελματικά αυτοκίνητα ισχύουν συγκεκριμένοι συντελεστές τέλους ταξινόμησης (κατά κανόνα χαμηλότεροι από τα επιβατικά αυτοκίνητα).

2)Με την φύση του επαγγέλματος, όπου υπάρχουν περιπτώσεις συμψηφισμού ή απαλλαγής (μέρους ή ολόκληρου) του Φ.Π.Α.

3)Υπάρχει επίσης το όφελος απόσυρσης που ισχύει και στην αγορά των επαγγελματικών αυτοκινήτων και μπορεί κάποιος να επωφεληθεί από αυτό ακόμα και αν αποσύρει επιβατικό αυτοκίνητο.
Πτώση πωλήσεων

Όσον αφορά την αγορά, σύμφωνα με δηλώσεις των εκπροσώπων εταιρειών αυτοκινήτων τα τελευταία τρία χρόνια έχει σημειωθεί πτώση 85% ενώ συγκεκριμένα για τα αγροτικά – επαγγελματικά αυτοκίνητα, το πρώτο 4τραμηνο του 2012 σημειώθηκε πτώση πωλήσεων της τάξης του 40% σε σχέση με πέρσι.
Διαδικασία – Δικαιολογητικά – Αλλαγές

Ειδικότερα όσον αφορά την διαδικασία απόκτησης αγροτικού αυτοκινήτου έχει ως εξής:

Α. Για ΦΙΧ μικτού βάρους μέχρι 2.500 χλγ ή ωφέλιμου φορτίου μέχρι 1.300 χλγ σε:

Από κάτοχο αγροτικής εκμετάλλευσης. Η διαδικασία καθορίζεται στο άρθρο 2 της ΚΥΑ Α9/οικ/32508/2512/18-3-2001 (ΦΕΚ 664/Β/31-5-2001) σύμφωνα με την οποία, ο ενδιαφερόμενος απευθύνεται στην αρμόδια Περιφερειακή Υπηρεσία Μεταφορών, προσκομίζοντας:
το εκκαθαριστικό σημείωμα του φόρου εισοδήματος του προηγούμενου έτους από το οποίο προκύπτει δήλωση γεωργικού εισοδήματος και
υπεύθυνη δήλωση ότι δεν έχει άλλο αυτοκίνητο της κατηγορίας αυτής.
Από επαγγελματία αγρότη. Η διαδικασία καθορίζεται στο άρθρο 3 της ΚΥΑ Α9/οικ/32508/2512/18-3-2001 (ΦΕΚ 664/Β/31-5-2001) σύμφωνα με το οποίο ο ενδιαφερόμενος απευθύνεται στην αρμόδια Περιφερειακή Υπηρεσία Μεταφορών υποβάλλοντας:
υπεύθυνη δήλωση ότι δεν έχει άλλο αυτοκίνητο της κατηγορίας αυτής, και
βεβαίωση της οικείας Υπηρεσίας Γεωργίας (νυν Δ/νση Αγρ.Οικονομίας & Κτηνιατρικής), ότι είναι εγγεγραμμένος στο Μητρώο Αγροτών & Αγροτικών Εκμεταλλεύσεων.

Η βεβαίωση εγγραφής στο Μητρώο Αγροτών & Αγροτικών Εκμεταλλεύσεων εκδίδεται πλέον:
από τα Κέντρα Ελέγχου και Πιστοποίησης Πολλαπλασιαστικού Υλικού και Ελέγχου Λιπασμάτων (ΚΕΠΠΥΕΛ), σύμφωνα με το άρθρο 5 της Υ.Α.134416/14-2-2011 (ΦΕΚ 273/Β/2011) και είναι της μορφής του Υποδείγματος 1, ή
απευθείας από το ηλεκτρονικό σύστημα του ΟΠΕΚΕΠΕ, και η οποία δεν απαιτεί επικύρωση από τα ΚΕΠΠΥΕΛ ή οποιοδήποτε άλλο φορέα, σύμφωνα με την αρ. 13835/16-01-2012 Απόφαση του Γενικού Γραμματέα του ΥΠΑΑΤ και είναι της μορφής του Υποδείγματος 2.
Επομένως, στην περίπτωση κατά την οποία ο ενδιαφερόμενος επαγγελματίας αγρότης επιθυμεί την απόκτηση ενός μόνο ΦΙΧ αγροτικού αυτοκινήτου μικτού βάρους μέχρι 2.500 χλγ ή ωφέλιμου φορτίου μέχρι 1.300 χλγ, απευθύνεται στην αρμόδια Περιφερειακή Υπηρεσία Μεταφορών, χωρίς να μεσολαβεί η Δ/νση Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής (πρώην Δ/νση Γεωργίας), έχοντας την ανωτέρω σχετική βεβαίωση (από το ΚΕΠΠΥΕΛ ή από το ηλεκτρονικό σύστημα του ΟΠΕΚΕΠΕ). Στην περίπτωση που ο ενδιαφερόμενος επιθυμεί την απόκτηση περισσοτέρων του ενός ΦΙΧ αγροτικών αυτοκινήτων μικτού βάρους μέχρι 2.500 χλγ. ή ωφέλιμου φορτίου μέχρι 1.300 χλγ, θα απευθυνθεί αρχικά στη οικεία Δ/νση Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής, η οποία είναι αρμόδια να κρίνει εάν το μέγεθος της γεωργικής επιχείρησης και το μεταφορικό της έργο απαιτεί τη χρήση δύο, τριών κ.λ.π. ΦΙΧ αγροτικών αυτοκινήτων (Υ.Α. Α2/29542/5347/9-8-1991, κεφ. Γ, παρ.2, σημ. 3
ΦΕΚ 707/Β/1991) και κατόπιν στην αρμόδια Περιφερειακή Υπηρεσία Μεταφορών.

Β. Για ΦΙΧ μικτού βάρους 2.500-4.000 χλγ. και άνω των 4.000 χλγ.
Η διαδικασία καθορίζεται στην Υ.Α. Α2/29542/5347/9-8-1991 (ΦΕΚ 707/Β/1991). Στη σχετική βεβαίωση την οποία εκδίδει η Δ/νση Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής και την οποία κατόπιν ο ενδιαφερόμενος προσκομίζει στην αρμόδια Περιφερειακή Διεύθυνση Μεταφορών, βεβαιώνεται ότι ο ενδιαφερόμενος «είναι ή δεν είναι επαγγελματίας αγρότης σύμφωνα με τον Ν.3874/2010 ή …..». Έχει προηγηθεί η προσκόμιση στη Δ/νση Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής της σχετικής βεβαίωσης εγγραφής του στο Μητρώο Αγροτών & Αγροτικών Εκμεταλλεύσεων.

Γ. Για τα μελισσοκομικά ΦΙΧ αγροτικά αυτοκίνητα, ισχύουν τα προβλεπόμενα στις ΚΥΑ:
8138/Β7/1045/22-3-2006 (ΦΕΚ 404/Β/2006) «περί ταξινόμησης ΦΙΧ αυτοκινήτων μέχρι 12 τόνους σε μελισσοκόμους»
200361/2-12-2011 (ΦΕΚ 2965/Β/2011) «περί ταξινόμησης ΦΙΧ αυτοκινήτων μέχρι 15 τόνους σε μελισσοκόμους».

Η Δ/νση Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής των οικείων Περιφερειακών Ενοτήτων εκδίδει την προβλεπόμενη από τις ανωτέρω ΚΥΑ βεβαίωση, την οποία ο ενδιαφερόμενος προσκομίζει στην αρμόδια Περιφερειακή Διεύθυνση Μεταφορών για τη χορήγηση της άδειας κυκλοφορίας. Για την έκδοση αυτής της βεβαίωσης και το χαρακτηρισμό του αιτούντα ως «επαγγελματία αγρότη», απαιτείται, όπως και στις προηγούμενες περιπτώσεις, η εγγραφή του στο Μητρώο Αγροτών & Αγροτικών Εκμεταλλεύσεων και η προσκόμιση της σχετικής βεβαίωσης.