Πόσο θα επιβαρυνθούμε από την εφορία το 2012

1. Μισθωτοί και συνταξιούχοι θα έχουν παρακράτηση έκτακτης εισφοράς αλληλεγγύης ανέργων στην μισθοδοσία τους από 1/1/2012 έως 31/12/2012.

2. Η παρακράτηση φόρου μισθωτών υπηρεσιών θα αυξηθεί λόγω μείωσης του αφορολογήτου στις 5000,00 Ευρώ. Τον Δεκέμβριο του 2011 το αφορολόγητο ποσό για την παρακράτηση φόρου ήταν 8000,00 Ευρώ, συνεπώς η μείωση του αφορολογήτου από τις 8.000,00 στις 5.000,00 δημιουργεί από τον Ιανουάριο του 2012 αύξηση της παρακράτησης.

Το 2011 στον Ιδιωτικό τομέα, μέχρι τον Ιούνιο, το αφορολόγητο όριο ήταν 12.000,00 Ευρώ. Από τον Ιούλιο και μέχρι τον Δεκέμβριο, μειώθηκε στις 8000,00 Ευρώ.

Αντίστοιχα στον Δημόσιο Τομέα η μείωση έγινε από τον Αύγουστο του 2011.

Οι νέοι μέχρι 30 ετών και οι συνταξιούχοι άνω των 65 ετών διατήρησαν το αφορολόγητο των 12.000,00 Ευρώ. Στην εκκαθάριση του φόρου που θα γίνει από την Γ.Γ.Π.Σ. για το οικονομικό έτος 2012 (χρήση 2011) το αφορολόγητο θα είναι στο ποσό των 5.000,00 Ευρώ και για τους νέους μέχρι 30 ετών και συνταξιούχους άνω των 65 ετών το πραγματικό ή τεκμαρτό εισόδημά τους εφ’ όσον είναι κάτω των εννέα χιλιάδων (9.000,00) Ευρώ, τότε το αφορολόγητό τους θα είναι 9.000,00 Ευρώ. Σε διαφορετική περίπτωση, δηλαδή το εισόδημα να είναι εννέα χιλιάδες και άνω περιορίζεται το αφορολόγητο στις 5.000,00 Ευρώ (πέντε χιλιάδες Ευρώ ).

Αυτό σημαίνει ότι η παρακράτηση φόρου έχει διαφορετική τεχνική αντιμετώπιση από ότι η εκκαθάριση φόρου.

Περαιτέρω, το αφορολόγητο αυξάνεται κατά 2.000,00 ευρώ ως δαπάνη άνευ δικαιολογητικών για τον φορολογούμενο και για καθένα από τα πρόσωπα που συνοικούν με αυτόν και τον βαρύνουν, εφ’ όσον είναι άτομα με ειδικές ανάγκες (παράγ. 3 του άρθρου 9). Επιπλέον, το αφορολόγητο αυξάνεται για ένα τέκνο που τον βαρύνει κατά 2.000,00 ευρώ, για δύο τέκνα κατά 4.000,00 ευρώ, για τρία τέκνα κατά 7.000,00 ευρώ και για κάθε ένα τέκνο πέραν των τριών κατά 3.000,00 ευρώ.

Το πρόβλημα το οποίο έχει δημιουργηθεί εντοπίζεται στο γεγονός της παρακράτησης φόρου το 2011 με διαφορετικό αφορολόγητο όριο (μεγαλύτερο) από το όριο του αφορολογήτου κατά την εκκαθάριση του φόρου από την Γ.Γ.Π.Σ.

Για παράδειγμα, φορολογούμενος με εισόδημα 15.000,00 ευρώ το 2011 είχε αναλογούντα φόρο 754,28 Ευρώ και παρακρατηθέντα 742,97 Ευρώ.

Με αφορολόγητο 5.000,00 (πέντε χιλιάδες) Ευρώ κατά την εκκαθάριση θα προσδιορισθεί αναλογούν φόρος 1.240,00 Ευρώ (χίλια διακόσια σαράντα Ευρώ).

Άρα θα βεβαιωθεί επιπλέον φόρος 485,72 Ευρώ. Ακόμη και φοροαπαλλαγές αν έχει ο εν λόγω φορολογούμενος, όπως Ιατρικές δαπάνες 1000,00 Ευρώ, Ενοίκιο 3000,00 Ευρώ, τότε το ποσό πού θα βεβαιωνόταν θα ήταν 285,72 Ευρώ.

Αυτό προκύπτει λόγω σημαντικής μείωσης της ωφελείας των φοροαπαλλαγών του άρθρου 9, κατάργησης των φοροαπαλλαγών του άρθρου 8 και ενσωμάτωσης τους στο άρθρο 9.

Μεγαλύτερη φορολογική κατά την εκκαθάριση του φόρου επιβάρυνση θα έχουν αυτοί πού έχουν από τρία τέκνα και άνω. Για παράδειγμα, φορολογούμενος με εισόδημα 20.000,00 ευρώ και τρία παιδιά δεν είχε αναλογούντα και παρακρατηθέντα φόρο το 2011. Με την εκκαθάριση θα προκύψει φόρος 1.720,00 (χίλια επτακόσια είκοσι) Ευρώ.

3. Μετά την εκκαθάριση του φόρου του οικονομικού έτους 2012 (χρήση 2011), θα εκδοθεί το πολυεκκαθαριστικό το οποίο θα περιλαμβάνει την έκτακτη εισφορά αλληλεγγύης για την χρήση 2011, πλέον το τέλος επιτηδεύματος για τις επιχειρήσεις και τους ελεύθερους επαγγελματίες και της έκτακτης εισφοράς επί των τεκμηρίων αυτοκινήτων, σκαφών, πισινών, αεροσκαφών κ.λ.π.

4. Για το ειδικό τέλος των ηλεκτροδοτούμενων επιφανειών μέσω των λογαριασμών της ΔΕΗ, θα λάβουμε την δεύτερη δόση του 2011 και από τον Οκτώβριο του 2012 θα αρχίσουν να καταλογίζονται οι δόσεις (πέντε σε αριθμό) για το 2012.

5. Οι ιδιοκτήτες ακινήτων θα λάβουν εκκαθαριστικό του ΕΤΑΚ για το 2009 και ΦΑΠ για το 2010 και 2011.

Ο φορολογούμενος με τα τρία παιδιά του ως άνω παραδείγματος, αν έχει κατοικία 120 τμ. σε περιοχή με τιμή ζώνης 1.600,00 Ευρώ και αυτοκίνητο 2.000 cc τότε θα καταβάλλει πλέον των 1.720,00 Ευρώ φόρο Εισοδήματος :

•Για Φόρο Εισοδήματος 1.720,00 Ευρώ

•Για ειδικό τέλος ακινήτων με τον λογ/σμό της ΔΕΗ 828,00 Ευρώ

•Για έκτακτη εισφορά του 2011 200,00 Ευρώ

•Για έκτακτη εισφορά αυτοκινήτου 440,00 Ευρώ

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΕΠΙΒΑΡΥΝΣΗ 3.188,00 Ευρώ

Πηγη:union.gr