ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΜΕΣΩ JEREMIE

Το χρηματοδοτικό πακέτο Jeremie (εδω) απευθύνεται σε επιχειρήσεις που θέλουν να προμηθευτούν κεφάλαια για αγορά εμπορευμάτων , πρώτων υλών ή και παγίων με χαμηλό κόστος δανεισμού . Αναφέρουμε επιγραμματικά τα πιο βασικά στοιχεία του προγράμματος : 

1) Επιτόκιο
7% έως 7,2 % περίπου , όπου το μισό είναι επιδοτήσιμο. Συνεπώς , το επιτόκιο που τελικά επιβαρύνει την επιχείρηση είναι 3,5% έως 3,6%
2) Ποιές επιχειρήσεις δικαιούνται να συμμετάσχουν
Επιχειρήσεις ανεξαρτήτως χρόνου έναρξης δραστηριότητας

3) Ύψος δανειοδότησης και περίοδος αποπληρωμής
Έως 250.000 € ανά επιχείρηση και αποπληρωμή εντός 72 μηνών με 6μηνη περίοδο χάριτος

4) Τρόπος και χρόνος εκταμίευσης
Η εκταμίευση του δανείου γίνεται με την έκδοση δίγραμμων επιταγών ή εμβάσματος ή άλλο νόμιμο τρόπο για προμηθευτές εξωτερικού εντός 2 μηνών από την έγκριση. Η αποπληρωμή του δανείου γίνεται ανά τρίμηνο για 6 χρόνια με 6μηνη περίοδο χάριτος

5) Εξασφαλίσεις
Η τράπεζα έχει δικαίωμα να ζητήσει εξασφαλίσεις, ουσιαστικά δηλαδή εγγυήσεις από φυσικό πρόσωπο που είτε είναι μέτοχος της επιχείρησης είτε μπορεί να αναλάβει τον ρόλου του 3ου εγγυητή. Εγγυήσεις μπορούν να αφορούν είτε ακίνητα είτε χρηματικά διαθέσιμα είτε οποιαδήποτε άλλα αξιόγραφα.

6) Προθεσμίες αιτήσεων
Έως 31.12.2012

7) Προέλευση των χρημάτων
50% από κεφάλαια της Ευρωπαϊκής Ένωσης και 50% από κονδύλια των τραπεζών .