Χορήγηση τροφίμων από τα αποθέματα παρέμβασης στους απόρους της Ευρωπαϊκής Ένωσης


Εκτελεστικός κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 562/2011 της Επιτροπής, της 10ης Ιουνίου 2011 , σχετικά με την έγκριση σχεδίου κατανομής, στα κράτη μέλη, των πόρων που θα καταλογιστούν στο οικονομικό έτος 2012 για τη χορήγηση τροφίμων από τα αποθέματα παρέμβασης στους απόρους της Ευρωπαϊκής Ένωσης και σχετικά με παρέκκλιση από ορισμένες διατάξεις του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 807/2010

     Επίσημη Εφημερίδα αριθ. L 152 της 11/06/2011 σ. 0024 - 0029
Εκτελεστικός κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 562/2011 της Επιτροπής της 10ης Ιουνίου 2011,σχετικά με την έγκριση σχεδίου κατανομής, στα κράτη μέλη, των πόρων που θα καταλογιστούν στο οικονομικό έτος 2012 για τη χορήγηση τροφίμων από τα αποθέματα παρέμβασης στους απόρους της Ευρωπαϊκής Ένωσης και σχετικά με παρέκκλιση από ορισμένες διατάξεις του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 807/2010
Η ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ,Έχοντας υπόψη τη συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,
Έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1234/2007 του Συμβουλίου, της 22ας Οκτωβρίου 2007, για τη θέσπιση κοινής οργάνωσης των γεωργικών αγορών και ειδικών διατάξεων για ορισμένα γεωργικά προϊόντα (Ενιαίος κανονισμός ΚΟΑ), και ιδίως το άρθρο 43 στοιχεία στ) και ζ), σε συνδυασμό με το άρθρο 4,
Έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 2799/98 του Συμβουλίου, της 15ης Δεκεμβρίου 1998, για τη θέσπιση του γεωργονομισματικού καθεστώτος του ευρώ [2], και ιδίως το άρθρο 3 παράγραφος 2,

                                            Εκτιμώντας τα ακόλουθα:
(1) Σύμφωνα με το άρθρο 2 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 807/2010 της Επιτροπής, της 14ης Σεπτεμβρίου 2010, περί λεπτομερών κανόνων για τη χορήγηση τροφίμων προερχόμενων από τα αποθέματα παρέμβασης στους απόρους της Ένωσης [3], η Επιτροπή οφείλει να εγκρίνει σχέδιο διανομής που θα χρηματοδοτηθεί από τους διαθέσιμους πόρους για το οικονομικό έτος 2012. Στο σχέδιο αυτό πρέπει να καθορίζονται κυρίως, για κάθε κράτος μέλος που υλοποιεί την ενέργεια, τα μέγιστα χρηματοδοτικά μέσα που διατίθενται για την εκτέλεση του μέρους του σχεδίου που το αφορά, καθώς και η ποσότητα κάθε είδους προϊόντων, η οποία δύναται να αποσυρθεί από τα αποθέματα που διαθέτουν οι οργανισμοί παρέμβασης.
(2) Τα κράτη μέλη τα οποία αφορά το σχέδιο διανομής για το οικονομικό έτος 2012 κοινοποίησαν στην Επιτροπή τις απαιτούμενες πληροφορίες σύμφωνα με το άρθρο 1 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 807/2010.
(3) Για τους σκοπούς της κατανομής των πόρων, θα πρέπει να ληφθούν υπόψη η πείρα και ο βαθμός στον οποίο τα κράτη μέλη χρησιμοποίησαν τους πόρους που τους διατέθηκαν τα προηγούμενα οικονομικά έτη.
(4) Λαμβάνοντας υπόψη το γεγονός ότι η διαθεσιμότητα αποθεμάτων παρέμβασης για τον εφοδιασμό του καθεστώτος διανομής τροφίμων στους άπορους έχει μειωθεί ουσιαστικά σε σχέση με το προηγούμενο έτος, κρίνεται σκόπιμο να εγκριθεί το ετήσιο σχέδιο 2012 μόλις διαβιβάσουν τα κράτη μέλη στην Επιτροπή τις πληροφορίες που απαιτούνται στο άρθρο 1 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 807/2010. Σκοπός της γρήγορης έγκρισης είναι να έχουν τα κράτη μέλη πρόσθετο χρόνο για να οργανώσουν την εκτέλεση του ετήσιου σχεδίου της Ένωσης, ώστε να δοθεί η ευκαιρία στις εθνικές αρχές και στους φιλανθρωπικούς οργανισμούς να εξεύρουν εναλλακτικές πηγές τροφίμων.
(5) Το άρθρο 4 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 807/2010 προβλέπει ότι, σε περίπτωση που δεν διατίθεται ρύζι στα αποθέματα παρέμβασης, η Επιτροπή δύναται να επιτρέψει τη λήψη σιτηρών από τα αποθέματα παρέμβασης ως πληρωμή για τον εφοδιασμό σε ρύζι ή σε προϊόντα με βάση το ρύζι που έχουν ληφθεί από την αγορά. Συνεπώς, δεδομένου ότι δεν υπάρχουν επί του παρόντος αποθέματα ρυζιού, πρέπει να επιτραπεί η λήψη σιτηρών από τα αποθέματα παρέμβασης ως πληρωμή για τον εφοδιασμό σε προϊόντα με βάση το ρύζι που έχουν ληφθεί από την αγορά.
(6) Το άρθρο 8 παράγραφος 1 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 807/2010 προβλέπει τη μεταφορά από ένα κράτος μέλος σε άλλο προϊόντων που δεν είναι διαθέσιμα στα αποθέματα παρέμβασης του κράτους μέλους στο οποίο απαιτούνται τα εν λόγω προϊόντα για την εκτέλεση του ετήσιου σχεδίου διανομής. Θα πρέπει, συνεπώς, να επιτραπούν οι μεταφορές εντός της ΕΕ που είναι αναγκαίες για την εκτέλεση του σχεδίου για το 2012, τηρουμένων των όρων που προβλέπονται στο άρθρο 8 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 807/2010.
(7) Λόγω της κατάστασης που επικρατεί σήμερα στον τομέα των σιτηρών, η οποία χαρακτηρίζεται από υψηλά επίπεδα τιμών αγοράς, είναι σκόπιμο, για τη διασφάλιση των οικονομικών συμφερόντων της Ένωσης, να αυξηθεί η εγγύηση την οποία καταθέτει ο προμηθευτής, όπως προβλέπεται στο άρθρο 4 παράγραφος 3 και στο άρθρο 8 παράγραφος 4 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 807/2010.
(8) Για την εκτέλεση του ετήσιου σχεδίου διανομής, θα πρέπει να ληφθεί ως γενεσιουργός αιτία, κατά την έννοια του άρθρου 3 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 2799/98, η ημερομηνία έναρξης του οικονομικού έτους διαχείρισης των αποθεμάτων της δημόσιας αποθεματοποίησης.
(9) Κατά την εκπόνηση του ετήσιου σχεδίου διανομής, η Επιτροπή ζήτησε τη γνώμη των κυριότερων οργανώσεων που έχουν πείρα των προβλημάτων των απόρων της Ένωσης, σύμφωνα με το άρθρο 2 παράγραφος 2 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 807/2010.
(10) Η Διαχειριστική Επιτροπή για την Κοινή Οργάνωση των Γεωργικών Αγορών δεν διατύπωσε γνώμη εντός της προθεσμίας που όρισε ο πρόεδρός της,

          ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:
Άρθρο 1
Το 2012, η διανομή τροφίμων στους απόρους της ΕΕ, δυνάμει του άρθρου 27 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1234/2007, εκτελείται σύμφωνα με το ετήσιο σχέδιο διανομής που παρατίθεται στο παράρτημα Ι του παρόντος κανονισμού.
Επιτρέπεται η χρήση σιτηρών ως πληρωμή για τον εφοδιασμό σε προϊόντα με βάση το ρύζι που έχουν ληφθεί από την αγορά, όπως αναφέρεται στο άρθρο 4 παράγραφος 2 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 807/2010.
Άρθρο 2
Επιτρέπονται οι μεταφορές των προϊόντων εντός της Ένωσης οι οποίες αναγράφονται στο παράρτημα ΙΙ του παρόντος κανονισμού, τηρουμένων των όρων του άρθρου 8 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 807/2010.
Άρθρο 3
Κατά παρέκκλιση από το άρθρο 4 παράγραφος 3 πέμπτο εδάφιο και από το άρθρο 8 παράγραφος 4 πρώτο εδάφιο του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 807/2010, για το σχέδιο διανομής του 2012, πριν από την παραλαβή των σιτηρών από την παρέμβαση, ο προμηθευτής καταθέτει εγγύηση ύψους 150 ευρώ ανά τόνο.
Άρθρο 4
Για τους σκοπούς της εκτέλεσης του ετήσιου σχεδίου διανομής που αναφέρεται στο άρθρο 1 του παρόντος κανονισμού, η ημερομηνία της γενεσιουργού αιτίας που αναφέρεται στο άρθρο 3 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 2799/98 είναι η 1η Οκτωβρίου 2011.
Άρθρο 5
Ο παρών κανονισμός αρχίζει να ισχύει την τρίτη ημέρα από τη δημοσίευσή του στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Ο παρών κανονισμός είναι δεσμευτικός ως προς όλα τα μέρη του και ισχύει άμεσα σε κάθε κράτος μέλος.
Βρυξέλλες, 10 Ιουνίου 2011.
Για την Επιτροπή, εξ ονόματος του Προέδρου,
José Manuel Silva Rodríguez
Γενικός Διευθυντής Γεωργίας και Αγροτικής Ανάπτυξης

                ΕΤΗΣΙΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΓΙΑ ΤΟ 2012
α) Χρηματοδοτικοί πόροι που διατίθενται για την εκτέλεση του σχεδίου 2012 σε κάθε κράτος μέλος:
(σε ευρώ) |
                                   Κράτος μέλος | Κατανομή |
Belgique/België | 2795058 |
България | 4183873 |
Česká republika | 122600 |
Eesti | 718782 |
Éire/Ireland | 1304105 |
Ελλάδα | 4805742 |
España | 18084154 |
France | 15869928 |
Italia | 22103802 |
Latvija | 1558586 |
Lietuva | 1849759 |
Luxembourg | 47463 |
Magyarország | 3237794 |
Malta | 131505 |
Polska | 17310824 |
Portugal | 4524628 |
România | 12035925 |
Slovenija | 515467 |
Slovakia | 959383 |
Suomi/Finland | 1327965 |

Σύνολο | 113487343 |

β) Ποσότητα καθενός είδους προϊόντων που πρόκειται να αποσυρθεί από τα αποθέματα παρέμβασης της ΕΕ με σκοπό να διανεμηθεί σε κάθε κράτος μέλος, εντός του ορίου των ποσών που καθορίζονται στο στοιχείο α) του παρόντος παραρτήματος:
(σε τόνους) |
Κράτος μέλος | Σιτηρά | Βούτυρο | Αποκορυφωμένο γάλα σε σκόνη |
Belgique/België | — | | 1560,273 |
България | 39144,763 | | — |
Česká republika [1] | 450,000 | | — |
Eesti [2] | — | | 383,316 |
Éire/Ireland | — | | 727,985 |
Ελλάδα | — | | 2682,689 |
España | — | | 10095,040 |
France | — | | 8859,003 |
Italia | — | | 12338,912 |
Latvija | — | | 870,043 |
Lietuva | — | | 1032,583 |
Luxembourg [3] | — | | — |
Magyarország | — | | 1807,420 |
Malta | 1230,373 | | — |
Polska | — | | 9663,348 |
Portugal | — | | 2525,764 |
România | 112609,424 | | — |
Slovenija | — | | 287,747 |
Slovakia | 8976,092 | | — |
Suomi/Finland | — | | 741,304 |
Σύνολο | 162410,652 | | 53575,425 |

[*] Česká Republika: κονδύλιο που διατίθεται για την αγορά γαλακτοκομικών προϊόντων στην αγορά της ΕΕ: 37356 ευρώ, που πρέπει να υπολογιστούν για τη διάθεση αποκορυφωμένου γάλακτος σε σκόνη και 33263 ευρώ επιπλέον, που πρέπει να υπολογιστούν για τη διάθεση βουτύρου για την Τσεχική Δημοκρατία.

[**] Eesti: κονδύλιο που διατίθεται για την αγορά γαλακτοκομικών προϊόντων στην αγορά της ΕΕ: 30440 ευρώ, που πρέπει να υπολογιστούν για τη διάθεση βουτύρου για την Εσθονία.

[***] Luxembourg: κονδύλιο που διατίθεται για την αγορά γαλακτοκομικών προϊόντων στην αγορά της ΕΕ: 44989 ευρώ, που πρέπει να υπολογιστούν για τη διάθεση αποκορυφωμένου γάλακτος σε σκόνη για το Λουξεμβούργο.

--------------------------------------------------

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ II

α) Επιτρεπόμενες μεταφορές σιτηρών εντός της Ένωσης στο πλαίσιο του σχεδίου για το δημοσιονομικό έτος 2012:
 Ποσότητα (τόνοι) | Κάτοχος | Αποδέκτης |
1 | 33988,763 | Agency for Rural Affairs, Suomi/Finland | Държавен фонд "Земеделие" — Разплащателна агенция, България |
2 | 5156,000 | RPA, UK | Държавен фонд "Земеделие" — Разплащателна агенция, България |
3 | 450,000 | SJV, Sverige | SZIF, Česká Republika |
4 | 1230,373 | SJV, Sverige | Ministry for Resources and Rural Affairs Paying Agency, Malta |
5 | 16880,298 | BLE, Deutschland | Agenția de Plăți și Intervenție pentru Agricultură, România |
6 | 41360,295 | Agency for Rural Affairs, Suomi/Finland | Agenția de Plăți și Intervenție pentru Agricultură, România |
7 | 54368,831 | SJV, Sverige | Agenția de Plăți și Intervenție pentru Agricultură, România |
8 | 147,000 | FranceAgriMer, France | Pôdohospodárska platobná agentúra, Slovenská Republika |
9 | 8829,092 | SJV, Sverige | Pôdohospodárska platobná agentúra, Slovenská Republika |

β) Επιτρεπόμενες μεταφορές αποκορυφωμένου γάλακτος σε σκόνη εντός της Ένωσης στο πλαίσιο του σχεδίου για το δημοσιονομικό έτος 2012:
| Ποσότητα (τόνοι) | Κάτοχος | Αποδέκτης |
1 | 2682,688 | BLE, Deutschland | ΟΠΕΚΕΠΕ, Ελλάδα |
2 | 330,350 | SZIF, Česká Republika | FEGA, España |
3 | 6308,486 | OFI, Ireland | FEGA, España |
4 | 3456,204 | RPA, UK | FEGA, España |
5 | 2118,853 | RPA, UK | FranceAgriMer, France |
6 | 7905,602 | BIRB, Belgique | AGEA, Italia |
7 | 1476,378 | OFI, Ireland | AGEA, Italia |
8 | 2749,632 | Dienst Regelingen Roermond, Netherlands | AGEA, Italia |
9 | 207,300 | SJV, Sverige | AGEA, Italia |
10 | 870,042 | Lietuvos žemės ūkio ir maisto produktų rinkos reguliavimo agentūra, Lietuva | Rural Support Service, Latvia |
11 | 1807,420 | RPA, UK | Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal, Magyarország |
12 | 3294,212 | BLE, Deutschland | ARR, Polska |
13 | 1675,024 | Lietuvos žemės ūkio ir maisto produktų rinkos reguliavimo agentūra, Lietuva | ARR, Polska |
14 | 4693,285 | RPA, UK | ARR, Polska |
15 | 2525,314 | RPA, UK | IFAP I.P., Portugal |
16 | 287,747 | Dienst Regelingen Roermond, Netherlands | Agencija Republike Slovenije za kmetijske trge in razvoj podeželja, Slovenija |
17 | 252,008 | PRIA, Eesti | Agency for Rural Affairs, Suomi/Finland |
18 | 489,296 | Dienst Regelingen Roermond, Netherlands | Agency for Rural Affairs, Suomi/Finland |

--------------------------------------------------